fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

SA w Białymstoku o wniosku o wyłączenie biegłego

Fotolia.com
Sąd Apelacyjny w Białymstoku orzekł, że jeśli strona nie przedstawi wiarygodnych okoliczności świadczące o braku bezstronności biegłego, wniosek o jego wyłączenie nie może zostać uwzględniony.

Sąd Okręgowy rozstrzygał sprawę o zapłatę z tytułu opóźnienia w wykonaniu i w usuwaniu usterek w przedmiocie łączącej strony umowy.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym sąd uwzględnił powództwo w całości.

Pozwani złożyli sprzeciw od nakazu zapłaty.

W trakcie trwania postępowania został powołany biegły sądowy z zakresu budownictwa, który wykonał ekspertyzę na okoliczności wskazane przez sąd. Dokumenty wykonany przez biegłego został uznany za rzetelny i wiarygodny dowód w sprawie i m. in. na jego podstawie sąd okręgowy wydał wyrok częściowo uwzględniający powództwo.

Podczas postępowania dowodowego pozwani wnieśli o wyłączenie biegłego sądowego wskazując, że nie jest on bezstronny, "biesiaduje" z przedstawicielami powoda, świadczy na jego rzecz usługi doradcze.

Biegły tłumaczył natomiast, że nie kontaktował się z przedstawicielami powoda nawet podczas wykonywania ekspertyzy zleconej przez sąd.

Sąd oddalił wniosek pozwanych.

Wyrok sądu okręgowego został zaskarżony przez obie strony.

Pozwani zarzucili naruszenie szeregu przepisów, w tym nie wyłączenia biegłego pozostającego w kontaktach zawodowych z powodem.

Sąd apelacyjny podzielił twierdzenia sądu okręgowego, uznał apelację pozwanych niezasadną i oddalił ją w całości, jednak apelacja powoda w opinii sądu apelacyjnego zasługiwała na uwzględnienie jedynie w niewielkiej części, tj. w zakresie zasądzonych kosztów procesu.

Jak wskazał sąd apelacyjny w uzasadnieniu wyroku, nie znalazł on "podstaw do zakwestionowania końcowych wniosków płynących z tej opinii. Została ona sporządzona zgodnie ze zleceniem Sądu, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla poczynienia niezbędnych ustaleń faktycznych. Nadto opinia jest spójna, zrozumiała, stanowcza i weryfikowalna z uwagi na jasność zawartych w nich treści. Nie istniały też wątpliwości co do wiedzy, fachowości lub bezstronności biegłego, który przy wydawaniu opinii kierował się przepisami prawa oraz powszechne stosowanymi zasadami sztuki budowlanej."

Sąd zwrócił uwagę również, że zarzuty pozwanych w zakresie bezstronności biegłego oparte były na gołosłownych twierdzeniach, które nie zostały poparte żadnymi obiektywnymi dowodami.

Sąd apelacyjny przypomniał utrwalony pogląd stanowiący, że "samo niezadowolenie strony z wniosków płynących ze sporządzonej w spawie opinii sądowej, nie może być ani podstawą wniosku o wyłączenie biegłego, ani też do domagania się dopuszczenia dowodu z opinii innego biegłego."

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 18.05.2017 r., I ACa 1049/16

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA