Tag: Sądy Apelacyjne

Powiązane

Sądy Powszechne

Krótszy okres odpowiedzialności zarządu za długi spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółki na gruncie art. 299 k.s.h. ma charakter deliktowy, a przesłankami tej odpowiedzialności są zdarzenie szkodzące i powiązana z nim przyczynowo szkoda, przy czym, poza wypadkami uregulowanymi odmiennie, odpowiedzialność ta opiera się na zasadzie winy – tak stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Kolejna doświadczona sędzia przymusowo przeniesiona do innego wydziału

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek, orzekająca od 30 lat w wydziale karym, została wbrew swojej woli przeniesiona do wydziału pracy - podaje Onet. To trzeci sędzia usunięty z wydziału karnego sądu, którego prezesem jest Piotr Schab, sędziowski rzecznik dyscyplinarny.

Sędzia Dorota Zabłudowska uniewinniona przez Sąd Dyscyplinarny

Sąd Dyscyplinarny Sąd Apelacyjny w Białymstoku uniewinnił gdańską sędzię Dorotę Zabłudowską od zarzutu uchybienia godności urzędu, który postawił jej zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Michał Lasota.

Wieloletnie niewypłacanie dywidendy narusza prawo akcjonariuszy do udziału w zysku

Przeznaczenie całego wypracowanego w danym roku zysku spółki na kapitał zapasowy, podjęte uchwałą akcjonariuszy większościowych na walnym zgromadzeniu, bez uwzględniania sytuacji ekonomicznej spółki, jest pokrzywdzeniem prawa do dywidendy akcjonariuszy mniejszościowych – uznał Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Wpis frankowicza nie może przekraczać 1000 zł

Od konsumenta dochodzącego w jednym pozwie kilku roszczeń z czynności bankowych pobiera się jedną opłatę sądową.

Głos sędziów z warszawskiej apelacji

W nawiązaniu do pism wiceprezesa SA w Warszawie z 5 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany przydziału i przeniesienia SSA Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz SSA Ewy Gregajtys z II Wydziału Karnego do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrażamy głęboki sprzeciw wobec tej bezprecedensowej decyzji, w tym okoliczności i motywów jej podjęcia. Działanie to rażąco narusza konstytucyjne zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów.

Nie każde stypendium podlega składkom

Dla objęcia obowiązkiem ubezpieczenia z tytułu pobierania stypendium stażowego wypłacanego przez uniwersytet istotne jest ustalenie, jaki był cel stażu, czego dotyczył i do jakich podmiotów był skierowany.

Sądy blokują prokuratorski przywilej z procedury karnej

Jeden z przywilejów prokuratora w postępowaniu karny, wprowadzony przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę, został właśnie zablokowany przez sądy. Chodzi o sprzeciw wobec decyzji sądu o przyznaniu listu żelaznego osobie ściganej przez śledczych.

Nie za każdą trudną pracę należy się emerytura pomostowa

Przesłanki do nabycia prawa do emerytury na podstawie przepisów o emeryturach pomostowych muszą być spełnione łącznie. Brak spełnienia choćby jednego z tych warunków powoduje niemożność nabycia uprawnień emerytalnych.

O apelacji powinien decydować skład trójkowy

Sprawy odwoławcze nie powinny być rozpoznawane w  składzie jednoosobowym – piszą posłowie do Ministerstwa Sprawiedliwości.