fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

PIT: Jaki podatek od wynajmu domków dla letników

Adobe Stock
Zdaniem skarbówki, odpłatne udostępnienie obiektu w okresie letnim, na krótkie okresy, dla kilku osób potwierdza zorganizowany i zarobkowy charakter działań podejmowanych przez właściciela tej nieruchomości.

Organy podatkowe przyjmują, że sezonowe wynajmowanie turystom domku letniskowego jest działalnością gospodarczą >patrz ramka. Wynajem domków letniskowych może być zatem opodatkowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza według zasad ogólnych (skala podatkowa), a po spełnieniu ustawowych warunków:

- podatkiem liniowym,

- ryczałtem ewidencjonowanym albo

- w formie karty podatkowej.

Przychody uzyskiwane z wynajmu są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Organy podatkowe przyjmują, że osoby prowadzące tego typu działalność powinny zakładać działalność gospodarczą (zgłoszenie w CEiDG) (zob. interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 lutego 2015 r., ITPB1/415-1099/14/AK; interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 15 czerwca 2015 r., IBPBII/2/4511-370/15/MW; interpretację Izby Skarbowej w Bydgoszczy 22 kwietnia 2013 r., ITPB1/415-119A/13/IG; interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 3 września 2010 r., IPPB1/415-648/10-2/EC).

Według skali albo liniowo

Uzyskiwane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej dochody z sezonowego wynajmu domku letniskowego mogą być opodatkowane:

- na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (stawka 18 proc. i nadwyżka ponad 85 528 zł – stawka 32 proc.) – w tym przypadku podatnik nie musi składać żadnych wniosków i spełniać zadanych dodatkowych warunków (zob. art. 9a ust. 1 i art. 27 ustawy o PIT),

- tzw. podatkiem liniowym (jednolita 19-proc. stawka podatku) – warunki do zastosowania opodatkowania w formie liniowej są określone w art. 9a ust. 2– 5 ustawy o PIT i opodatkowanie następuje na wniosek podatnika składany w urzędzie skarbowym (lub za pośrednictwem CEiDG) w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, to nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Wybór podatku liniowego dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (zob. art. 9 ust. 2–5 i ust. 7 ustawy o PIT).

Nawet gdy klient nie zapłaci

Zarówno w przypadku opodatkowania dochodów w wynajmu domków letniskowych według skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym, podatnik powinien pamiętać, że:

1. Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników sprzedających towary i usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (zob. art. 14 ust. 1 ustawy o PIT). W praktyce udostępnienie domku letniskowego poprzedzone jest otrzymaniem zapłaty i to właśnie otrzymanie zapłaty najwcześniej stanowić będzie o dacie powstania przychodu stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy o PIT.

2. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Kosztami uzyskania przychodów będą więc m.in. odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego (np. domków letniskowych, ich wyposażenia), koszt napraw i ubezpieczenia domków, opłaty eksploatacyjne (woda, prąd, gaz), itd. – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania i spełnienia wszystkich dodatkowych warunków wynikających z ustawy o PIT.

Zarówno w przypadku opodatkowania dochodów z wynajmu domków letniskowych według skali podatkowej, jak podatkiem liniowym, podatnik m.in.:

- zobowiązany jest prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe (zob. art. 24a ustawy o PIT),

- w trakcie roku musi opłacać zaliczki (miesięczne albo kwartalne), a po zakończeniu roku podatkowego powinien złożyć zeznanie PIT-36 lub PIT-36L w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (zob. art. 44 i art. 45 ustawy o PIT).

Decyduje ciągłość

WSA w Gliwicach w wyroku z 4 maja 2016 r. (I SA/Gl 36/16) stwierdził, że wynajem domku letniskowego, z którego małżonkowie najczęściej korzystają samodzielnie (lub nieodpłatnie rodzina i znajomi), a w okresie wakacji wynajmują go krótkoterminowo osobom trzecim, nie stanowi działalności gospodarczej ze względu na brak ciągłości. Najem taki mógłby być zatem opodatkowany 8,5-proc. ryczałtem ewidencjonowanym. Takie twierdzenie może być przyjęte jedynie w stosunku do osób, które wynajmują okazjonalnie domek letniskowy, a głównym celem posiadania tego domku letniskowego jest zaspokojenie własnych potrzeb podatnika. Jeżeli podatnik nabywa domek z zamiarem jego wynajmu turystom i takie jest główne przeznaczenie domku letniskowego, to należy się liczyć z tym, że przychody uzyskane z wynajmu są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej i powinny być opodatkowane w sposób właściwy dla przychodów z takiej działalności.

Agroturystyka ze zwolnieniem

Przychody z wynajmowania pokoi gościnnych na terenach wiejskich, w ramach tzw. agroturystyki, generalnie podlegają opodatkowaniu PIT.

Wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu (art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT).

Aby skorzystać z tego zwolnienia wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie. Niestety w przypadku domku letniskowego nie można mówić, że jest to wynajem pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych, a zatem nawet jeżeli zostałyby spełnione pozostałe warunki, to zwolnienie to nie znalazłoby zastosowania.

Wynajem sezonowy według fiskusa

Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 22 kwietnia 2013 r. (ITPB1/415-119A/13/IG), „(...)świadczone przez Wnioskodawczynię usługi najmu domku letniskowego nie są usługami wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiących majątek własny (tzw. najmem prywatnym). Wynajem sezonowy domu letniskowego (od maja do sierpnia, krótkoterminowo – od 2 do 10 dób) – będącego własnością Wnioskodawczyni w ramach wspólności majątkowej – to w istocie szereg cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany i ciągły czynności, podejmowanych w celach zarobkowych, tj. spełniających kryteria wynikające z definicji działalności gospodarczej. Wskazany przez Wnioskodawczynię najem domku letniskowego w okresie od maja do sierpnia, na krótkie okresy czasu, dla kilku osób potwierdza zorganizowany i zarobkowy charakter działań podjętych przez Wnioskodawczynię w związku z posiadaniem tej nieruchomości. Taki charakter działań wskazuje na konieczność podejmowania przez Wnioskodawczynię zorganizowanej działalności – chociażby w zakresie poszukiwania potencjalnych najemców i nadzorowania rotacji najemców przez cały okres letni, w którym najem taki może być wykonywany. Zatem, w tak przedstawionym stanie faktycznym, trudno doszukiwać się »okazjonalnego« charakteru tzw. najmu prywatnego. W tym miejscu wskazać należy jak to już uczyniono na wstępie, że zakwalifikowanie uzyskiwanych przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od zgłoszonego do właściwego organu źródła osiąganych przychodów, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Zakwalifikowanie uzyskiwanych przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od zgłoszonego do urzędu skarbowego źródła osiąganych przychodów, np. zgłoszenie najmu prywatnego, lecz od rodzaju i charakteru podejmowanych działań".

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA