fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

SN: Dyscyplinarka nie pozbawi urzędnika samorządowego odprawy emerytalnej

www.sxc.hu
Pracownik samorządowy zwolniony w trybie natychmiastowym może liczyć na otrzymanie odprawy emerytalnej.

Taką uchwałę podjął 28 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów (III PZP 1/17). Postanowieniem z 24 stycznia 2017 r. (II PK 316/15) trzyosobowy skład SN odroczył wydanie w tej sprawie orzeczenia, przekazując do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi SN zagadnienie prawne: „Czy pracownikowi samorządowemu przysługuje jednorazowa odprawa z art. 36 ust. 2 oraz art. 38 ust. 3, 4 i 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 902) w przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 k.p.?".

Stan faktyczny

Powyższe pytanie prawne zostało zadane w związku z rozpoznawaniem przez Sąd Najwyższy (w składzie zwykłym) skargi kasacyjnej wniesionej przez byłego pracownika starostwa powiatowego od prawomocnego wyroku sądu okręgowego wydanego w sprawie przeciwko starostwu o zapłatę odprawy emerytalnej.

W stanie faktycznym tej sprawy pracownik samorządowy zatrudniony w starostwie powiatowym na stanowisku sekretarza powiatu, 18 stycznia 2011 r. został zwolniony z pracy w trybie „dyscyplinarnym" (art. 52 § 1 k.p.), a więc ze skutkiem natychmiastowym. 23 lutego 2011 r. ZUS przyznał mu emeryturę, o którą wnioskował on po rozwiązaniu stosunku pracy.

Powołując się na tę ostatnią okoliczność, były sekretarz powiatu zwrócił się z wnioskiem do ex-pracodawcy o wypłacenie mu odprawy emerytalnej na zasadach wynikających z przepisów zawartych w ustawie o pracownikach samorządowych. Zgodnie z nimi pracownikowi samorządowemu przysługuje odprawa „w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy" (art. 36 ust. 2). W tym przypadku kwota hipotetycznej odprawy emerytalnej, obliczona zgodnie z art. 38 ust. 3-5 ustawy o pracownikach samorządowych, wynosiła prawie 33 tys. zł (równowartość 6 miesięcznych pensji).

Starostwo odmówiło wypłaty tego świadczenia, argumentując, że nie zachodzi związek między „przejściem" byłego sekretarz na emeryturę a ustaniem stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bowiem wyłącznie z winy pracownika (z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków służbowych), a nie z uwagi na uprzednio zaplanowane przez niego „odejście" na emeryturę (potwierdzone decyzją ZUS przyznającą świadczenie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Zdaniem sądów

Sprawa trafiła do sądu pracy. Po tym, jak pracownik przegrał spór w obu instancjach, wystąpił ze skargą kasacyjną do Sądu Najwyższego. Rozpoznający tę skargę zwykły skład SN powziął istotne wątpliwości natury prawnej dotyczące problematyki związanej z ustaleniem, w jakich okolicznościach pracownikowi samorządowemu przysługuje uprawnienie do odprawy emerytalnej. Postanowił je przedstawić, w formie pytania, do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi SN.

Sąd Najwyższy w składzie siedmioosobowym, udzielając odpowiedzi na wątpliwości jurydyczne zgłoszone przez zwykły skład tego Sądu, podjął uchwałę o następującej treści: „Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie wyklucza prawa pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej przewidzianej w art. 36 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 3 i 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jednolity tekst: DzU z 2016 r., poz. 902)".

Stanowisko zaprezentowane w uchwale powiększonego składu SN oznacza, że zwolnienie (zgodne z przepisami prawa pracy i uzasadnione) pracownika samorządowego w trybie „dyscyplinarnym" z powodu ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków służbowych samo w sobie nie stanowi okoliczności, która – z założenia – wyłączałaby możliwość ubiegania się przez tego pracownika o wypłatę odprawy emerytalnej (czyli świadczenia przysługującego w związku z przyznaniem byłemu pracownikowi emerytury). Innymi słowy, pracodawca samorządowy (np. urząd gminy), który zgodnie z prawem i w oparciu o uzasadnioną przyczynę rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym stosunek pracy z pracownikiem samorządowym z winy tego pracownika, powinien liczyć się z ewentualną koniecznością wypłacenia mu jednorazowej odprawy, jeśli pracownik zwolniony w tym trybie uzyska status emeryta bądź rencisty. ©?

źródło: www.sn.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA