Tag:

Praca w Samorządzie

Powiązane

Samorządy

Dodatek funkcyjny w regulaminie

RIO wykazała naruszenie prawa w trakcie kontroli – brak określenia w regulaminie wynagradzania zasad przyznawania dodatku funkcyjnego. Wójt gminy przyznawał to świadczenie wg uznania dla stanowisk kierowniczych i samodzielnych. Czy jest to błąd, czy RIO ma rację – pyta radna.

Radny stracił mandat z powodu złamania zakazu

Działalność gospodarczą radnego polegającą na sprzedaży materiałów budowlanych bez zachowania pisemnej formy umowy, należy uznać za prowadzoną z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Radny dorabiał na chorobowym. Sąd Najwyższy: nie straci zasiłku

Sąd Najwyższy przyjął, że jeżeli celem, w jakim ubezpieczony wykonuje pracę przynoszącą zarobek nie jest zapewnienie sobie równoległego do zasiłku chorobowego źródła utrzymania, to trudno takiemu dodatkowemu zajęciu, podejmowanemu w czasie zwolnienia lekarskiego, przypisać charakter "wykonywania pracy zarobkowej", które może pozbawiać prawa do zasiłku chorobowego. Konieczne jest bowiem uwzględnienie istoty prawa do zabezpieczenia społecznego, którą jest zapewnienie ochrony socjalnej w sytuacji wystąpienia określonego ryzyka ubezpieczeniowego. Praca zarobkowa to wszelka aktywność przynosząca zarobek, podejmowana w sposób "zawodowy", mająca cechy stałego, regularnego dostarczania środków utrzymania. Tylko taka praca powinna stanowić tytuł ubezpieczenia chorobowego, czyli alternatywę dla świadczeń z ubezpieczenia chorobowego. Przykładem pracy niezarobkowej może być praca społeczna, czyli aktywność podejmowana dla dobra ogółu, wykonywana poza zajęciami zawodowymi. Oznacza to, że w okresie stwierdzonej niezdolności do pracy i pobierania zasiłku chorobowego, ubezpieczony może wykonywać pewne prace, nie ryzykując utraty prawa do zasiłku, pod warunkiem że prace te nie mają charakteru zarobkowego.

Ze zwolnieniem radnego lepiej poczekać na zgodę rady

Rada gminy nie może podważać stanowiska pracodawcy, że powód zwolnienia radnego nie jest związany z jego mandatem i na to zwolnienie musi wyrazić zgodę. Warto jednak zaczekać na nią przed wręczeniem wypowiedzenia.

Karaś-Gasparska: Niełatwo rozstać się z radnym

Pracodawca, którego pracownik został wybrany na radnego w wyborach samorządowych, musi pamiętać, że będzie to teraz osoba pozostająca pod szczególną ochroną.

Wybór po wyborach: biznes albo stanowisko

Samorządowcy wyłonieni na nową kadencję w wielu wypadkach będą musieli zakończyć prowadzenie biznesu i zatrudnienie w urzędach gmin lub powiatów.

Dieta powinna być powiązana z aktywnością

Ustalając przysługującą radnemu dietę, rada gminy powinna mieć na uwadze zakres wszystkich stawianych przed radnym zadań.

Rozdzielanie zapytań ofertowych to klucz do cyberbezpieczeństwa samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) powinny dążyć do tego, aby proces wyboru dostawców był jak najbardziej transparentny i zgodny z zasadami cyberbezpieczeństwa, które staje się jednym z fundamentów efektywnego i bezpiecznego zarządzania.

Prezydent nie może wkraczać w kompetencje rady miasta

Jeżeli organ wykonawczy uzyskał od organu stanowiącego prawo do określenia jedynie stawki opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, to nie mógł wydać zarządzenia określającego okres, za jaki ma ona być pobierana. WSA wydał wyrok ws. wkraczania prezydenta w kompetencje rady miasta.

Umowa z gminną spółką może oznaczać utratę mandatu

Przepis antykorupcyjny z ustawy o samorządzie gminnym obejmuje również korzystanie przez radnego prowadzącego działalność gospodarczą z mienia gminnej osoby prawnej innej niż gmina.