fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Trybunał: policja może eksmitować z lokalu służbowego, ale nie na bruk

123RF
Choć ustawa o policji nie przewiduje obowiązku wskazania innego lokum rodzinie z dziećmi eksmitowanej z policyjnego lokalu mieszkalnego, to jest zgodna z konstytucją. Inne przepisy gwarantują im bowiem ochronę przed eksmisją na bruk.

Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny  w sprawie zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o Policji w związku z przepisami o ochronie praw lokatorów (SK 29/16). Wyrok zapadł na posiedzeniu niejawnym. Dziś podano go do publicznej wiadomości.

Skargę złożyła kobieta, która wraz z dziećmi zajmowała lokal będący w dyspozycji komendy policji. Nie  byli funkcjonariuszami policji i nie mają też uprawnień do policyjnej renty rodzinnej. Komendant Policji uznał, że zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i wydał decyzję nakazującą  opróżnienie lokalu. Nie wskazał rodzinie  lokalu do którego może się przeprowadzić, bo ustawa o policji go do tego nie zobowiązuje. Decyzję Komendanta utrzymały w mocy  sądy administracyjne.

Kobieta nie była w stanie zapewnić sobie i dzieciom innego mieszkania, znajdowała się w trudnej sytuacji materialnej. Zaskarżyła przepisy ustawy o Policji. Jak wskazała w uzasadnieniu, przepisy te przewidują, iż w przypadku gdy policjant, członkowie jego rodziny lub inne osoby bez tytułu prawnego zajmują lokal mieszkalny, znajdujący się w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub organu Policji, to wówczas organ dysponujący danym lokalem jest uprawniony do wydania decyzji nakazującej jego opróżnienie przez wszystkie osoby w nim zamieszkujące. Jedyną przesłankę wydania decyzji o opróżnieniu policyjnego mieszkania służbowego jest więc brak tytułu prawnego do tego lokalu. W postępowaniu przed organem policji, ani w postępowaniu sądowym, czy późniejszym  postępowaniu egzekucyjnym nie bada się, czy osoby, których dotyczy eksmisja, mają prawo do innego lokalu lub czy są one w stanie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe we własnym zakresie. Dopuszczalna jest zatem eksmisja „na bruk" z policyjnego mieszkania służbowego rodziny z małoletnimi dziećmi, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, która nie może we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.

Zdaniem skarżącej ustawa o Policji odmiennie niż przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, nie zapewnia ochrony przez bezdomnością osobom eksmitowanym z mieszkań będących w dyspozycji organów Policji. To zdaniem skarżącej godzi w zasadę nienaruszalności i poszanowania godności człowieka (art. 30 Konstytucji), w prawo rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji do pomocy ze strony w władzy publicznej (art. 71 ust. 1 Konstytucji) oraz narusza obowiązek władzy publicznej prowadzenia polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, w szczególności przeciwdziałania bezdomności (art. 75 ust. 1 Konstytucji).

W ogłoszonym dziś wyroku Trybunał Konstytucyjny  orzekł, że zakwestionowane przepisy  są zgodne z konstytucją.

TK stwierdził, że skarżącej przysługuje konstytucyjnie gwarantowana ochrona przed eksmisją „na bruk", jednak nie z ustawy o Policji, lecz na  podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W wyroku z 18 października 2017 r. (sygn. K 27/15) Trybunał orzekł zakresową niekonstytucyjność art. 144 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

- Dzięki temu wyrokowi w systemie prawa polskiego został zapewniony minimalny standard ochrony osób zajmujących bez tytułu prawnego mieszkania służbowe, a – tym samym – zrealizowany został postulat zawarty w skardze, tj. zapewnienie ochrony przed eksmisją donikąd. Gwarancja ta obejmuje także skarżącą - wskazał Trybunał.

Orzeczenie TK zapadło jednogłośnie. Przewodniczącym składu orzekającego był sędzia TK Piotr Tuleja, a sprawozdawcą sędzia TK Małgorzata Pyziak-Szafnicka.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA