fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Spółka partnerska - co trzeba wiedzieć

Fotolia.com
Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Profesje te wymienia przepis art. 88 k.s.h.

Przepis art. 91 k.s.h. określa minimalną treść umowy spółki partnerskiej. W jego świetle niezbędnymi elementami takiej umowy są:

-  firma i siedziba,

-  określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość,

-  przedmiot działalności,

-  czas trwania podmiotu, jeżeli jest oznaczony,

-  określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,

-  nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 k.s.h. (czyli tak, jak wspólnicy spółki jawnej),

-  w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy – ich imiona i nazwiska.

Ograniczenie kontraktu spółki jedynie do wymienionych składników może jednak w istocie paraliżować relacje między partnerami. Zasadne jest więc odmienne uregulowanie w umowie wszelkich kwestii unormowanych jedynie w sposób dyspozytywny w ustawie. Dotyczy to m. in. zakresu partycypacji w stratach, czy zasad prowadzenia spraw podmiotu. Powinno się także podać strony zawierające umowę poprzez wskazanie ich imion i nazwisk. Umowa tejże spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

-  Jak prawidłowo określić firmę

Korpus (rdzeń) firmy spółki partnerskiej musi składać się z nazwiska co najmniej jednego wspólnika. Nie jest jednak konieczne ujawnienie w nazwie imienia/imion uczestników podmiotu. Chociaż ze względu na regułę wyłączności, ewentualnie prawdziwości – obowiązkowe może stać się uzupełnienie tego rdzenia o pierwsze litery imienia/imion albo jego/ich pełne brzmienie. Gdy w firmie wymieniona jest tylko jedna osoba, a w skład spółki wchodzi jeszcze jeden wspólnik, to dodatek powinien brzmieć „i partner". Jeżeli zaś uczestników jest więcej niż dwóch poza wymienionym/mi - dodatek powinien brzmieć „i partnerzy". W sytuacji natomiast, w której firma spółki zawiera wyliczenie nazwisk wszystkich wspólników - dodatek powinien brzmieć „spółka partnerska". Notabene tego ostatniego dodatku można używać w każdej konfiguracji, tj., gdy w firmie wymieniono nazwisko tylko jednego wspólnika, niektórych czy też wszystkich partnerów. Drugim koniecznym – obok określenia formy prawnej podmiotu - dodatkiem jest wskazanie wolnego zawodu wykonywanego w spółce. Gdy w podmiocie, zgodnie z jego kontraktem, wykonywanych jest kilka wolnych zawodów (spośród tych wyliczonych w art. 88 k.s.h. albo przepisach szczególnych), to należy je w firmie spółki wszystkie oznaczyć. Nie wolno jednak zamieścić w nazwie podmiotu wolnego zawodu nie przewidzianego umową spółki, nawet, jeżeli poszczególni partnerzy posiadają uprawnienia do jego wykonywania. Poza obligatoryjnymi dodatkami w firmie w/w spółki mogą znaleźć się również te o charakterze fakultatywnym, np. informacje obrazujące pokrewieństwo między partnerami. Możliwe jest używanie w obrocie tylko jednego skrótu firmy, a mianowicie „sp.p.". Oznacza to, że zakazane jest wprowadzanie innych skrótów dodatków, podobnie jak nie podlega skróceniu korpus firmy (nawet, gdy zawiera elementy fakultatywne). Obrót zaś to każda sprawa wykraczająca poza stosunek spółki. Nie jest dopuszczalne używanie firmy z oznaczeniem „i partner" bądź „i partnerzy" albo „spółka partnerska" oraz skrótu „sp.p." przez inną - niż spółka partnerska- jednostkę organizacyjną.

-  Jakie mogą być wkłady do sp.p.

Dzielą się one na: pieniężne i niepieniężne, jak np.: aport, usługi, praca, czy prawa niezbywalne. Wyróżnia się także wkłady wnoszone na własność i oddane wyłącznie do korzystania. Wkład może polegać na przeniesieniu lub obciążeniu własności rzeczy bądź innych praw. Konieczne jest ich dokładne określenie, a także oszacowanie ich wartości. Ten ostatni obowiązek ma zasadnicze znaczenie, jego zaniechanie będzie bowiem skutkować równością wkładów, co – w praktyce – może okazać się niekorzystne dla osób wnoszących wkłady o znacznej wartości. Wyceny dokonuje się zazwyczaj na podstawie opinii właściwego eksperta, ewentualnie wiedzy partnerów uzyskanej z innych dokumentów. Oblig podania wartości dotyczy także świadczenia usług oraz pracy. Nie ma jednak obowiązku wnoszenia wkładów w momencie rejestracji spółki.

-  Jak określić przedmiot działalności

Przedmiot działalności spółki partnerskiej nie może wykraczać poza działania obejmujące wykonywanie wolnego zawodu/ów podanego/ych w jej umowie.

-  Na jaki okres może być zawarta umowa sp.p.?

Spółka może być utworzona zarówno na czas oznaczony, jak również nieoznaczony. W sytuacji, w której okres trwania podmiotu ma być ściśle określony, okoliczność ta powinna być zaznaczona w umowie spółki. Może to nastąpić m.in. poprzez: wskazanie granicznej daty funkcjonowania spółki (np. 31 grudnia 2019 r.), realizację określonego celu (np. wykonanie określonego projektu) albo osiągnięcie pewnych parametrów ekonomicznych (np. wypracowanie zysku w wysokości 900 tys. zł w ciągu dwóch pierwszych lat działalności). Nadejście tego terminu stanowi przyczynę rozwiązania podmiotu. Nie ma jednak przeszkód, aby w toku postępowania likwidacyjnego podjąć uchwałę o przedłużeniu umowy - w tym także na czas nieoznaczony. Gdy spółka zawierana jest na czas nieoznaczony, skrócenie okresu jej obowiązywania wymaga zmiany umowy.

Jeżeli spółkę zawiązano na czas nieoznaczony albo na czas życia uczestnika podmiotu, wspólnik może wypowiedzieć umowę na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego. Regułą jest, że rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W takim przypadku zaś wypowiedzenie powinno nastąpić do 30 czerwca. Istnieje jednak ewentualność zapisania w kontrakcie podmiotu zarówno krótszych terminów wypowiedzenia, jak i odmiennego – niż rok kalendarzowy – ustalenia roku obrotowego. Wyeksponować należy, iż wypowiedzenie umowy spółki partnerskiej, uczynione pod warunkiem, nie jest dopuszczalne. Analogicznie stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 29 kwietnia 2009 r., II CSK 614/08. Wprawdzie orzeczenie to formalnie dotyczy spółki jawnej, jednakże - poprzez generalne odesłanie w art. 89 k.s.h. w sprawach nieuregulowanych w dziale k.s.h. poświęconym spółce partnerskiej do przepisów o spółce jawnej - ma on zastosowanie także do spółki partnerskiej.

-  Jaki wolny zawód może być wykonywany przez partnerów w ramach spółki

Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego. Wymienione profesje wymienia przepis art. 88 k.s.h. Ustawodawca przewidział jednak możliwość rozszerzenia tej listy poprzez stosowny zapis w odrębnej ustawie. W umowie spółki należy określić jaki wolny zawód, ewentualnie zawody będzie wykonywał każdy z partnerów.

-  Czy partner ponosi odpowiedzialność za błędy w sztuce innych wspólników związane z wykonywaniem w spółce wolnego zawodu objętego przedmiotem jej działalności?

Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych wspólników wolnego zawodu w podmiocie, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych w niej na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności podmiotu. Umowa spółki może jednak przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej (czyli nieograniczonej). Rozszerzenie tej odpowiedzialności następuje tylko i wyłącznie w umowie podmiotu oraz za zgodą zainteresowanego partnera (najczęściej komentowana zgoda przybiera postać uchwały).

—Anna Borysewicz, adwokat

Podstawa prawna: art. 86, 88-92, 95 oraz art. 61 § 1 i 3 w zw. z art. 99 pkt 3 ustawy z 15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 650)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA