fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Bezskuteczna egzekucja i tytuł wykonawczy

123RF
- Jestem wierzycielem spółki jawnej. Dysponuję prawomocnym nakazem zapłaty opatrzonym klauzulą wykonalności zarówno przeciwko tej spółce, jak i jednemu z jej wspólników (panu Igorowi). Przy czym, owa sp.j. skutecznie wniosła powództwo przeciwegzekucyjne i uzyskała wyrok pozbawiający w/w nakaz klauzuli wykonalności (przeciwko spółce). Omawiany wyrok jest już prawomocny. Czy mimo tego mogę wszcząć egzekucję przeciwko panu Igorowi? – pyta pan Krzysztof.

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce: jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania w/w podmiotu, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że nie przyniesie ona rezultatu.

Natomiast dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Gdy z kolei tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne.

Organ egzekucyjny wydaje zaś postanowienie o umorzeniu postępowania w całości lub części na wniosek (np. wspólnika), jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone bądź utraciło moc.

Sąd Najwyższy w uchwale z 16 lutego 2017 r., III CZP 99/16 uznał, tymczasem, że „Wyrok pozbawiający wykonalności tytuł wykonawczy wydany przeciwko spółce jawnej z powodu wygaśnięcia zobowiązania (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.) pozbawia wierzyciela uprawnienia do prowadzenia egzekucji także przeciwko wspólnikowi na podstawie tytułu wykonawczego opartego na art. 7781 k.p.c.; wspólnikowi przysługuje wtedy wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 825 pkt 2 k.p.c.".

Wykluczone jest zatem zainicjowanie przez pana Krzysztofa egzekucji przeciwko panu Igorowi. Gdyby jednak czytelnik wszczął postępowanie komornicze, to pan Igor będzie mógł złożyć wtedy wniosek o jego umorzenie, powołując się na prawomocny wyrok pozbawiający nakaz zapłaty klauzuli wykonalności.

podstawa prawna: art. 139 § 1, art. 825 pkt 2 oraz art. 840 § 1 pkt 2 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1948)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA