fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne dla firm na projekty B+R

123RF
Na tworzenie nowych produktów lub rozwój dotychczasowej oferty firmy będą mogły pozyskać ponad 25 mln zł. Maksymalne dofinansowanie pojedynczego projektu to 700 tys. zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 15 lutego.

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, któremu władze samorządu województwa powierzyły zadania w zakresie rozdzielania środków unijnych, przygotowuje się do naboru wniosków w ramach tzw. działania 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw". Aplikacje będzie można zgłaszać od 15 do 25 lutego. A wolno to robić przedsiębiorcom lub konsorcjom przemysłowym, ale takim, w których wiodącą rolę odgrywa przedsiębiorca.

Zgodnie z nową formą działania firmy mogą się ubiegać o dofinansowanie zaplanowanych prac badawczych oraz rozwojowych, czyli przedsięwzięć służących wytworzeniu nowych towarów, usług lub procesów, ewentualnie znaczącemu udoskonaleniu produktów, które obecnie znajdują się w ofercie firmy. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu to 700 tys. zł. Wkład unijny do budżetu projektu zależy od wielkości firmy i kategorii badań.

Na wyższy poziom dofinansowania mogą liczyć autorzy badań przemysłowych. Wynosi on maksymalnie: 80 proc., 75 proc. i 65 proc., odpowiednio dla: mikro i małych firm, średnich oraz dużych. Natomiast dla eksperymentalnych prac rozwojowych taki poziom wsparcia nie może przekraczać 60 proc., 50 proc. i 40 proc. Oczywiście w ramach jednego projektu mogą być prowadzone zarówno badania przemysłowe, jak i prace rozwojowe, ale wówczas trzeba wyraźnie rozdzielić wydatki ponoszone na jedne i drugie. W braku możliwości stosuje się niższy poziom dofinansowania.

Wsparciem mogą zostać objęte m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu), koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Przedsiębiorcy, którzy chcieliby zgłosić swój projekt, muszą być świadomi istnienia licznych kryteriów dopuszczających i merytorycznych służących ocenie wniosków. Przede wszystkim wszystkie przedsięwzięcia, aby mieć szansę na uzyskanie wsparcia, muszą być zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkie- go 2020 oraz wpisywać się w jedną z sześciu tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji (nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, w tym wzornictwo, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja i kosmetyki, energetyka, w tym odnawialne źródła energii, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze oraz informatyka i telekomunikacja).

Ponadto dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się przedsiębiorcy do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

- wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu,

- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących przedsiębiorcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,

- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innej firmy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Kryteriów decydujących o ocenie formalnej i merytorycznej wniosków jest oczywiście znacznie więcej. Wszystkie informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wzory dokumentów, wspomniane kryteria wyboru, można znaleźć na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (www.cop.lodzkie.pl).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA