Akty prawne

Obowiązują od 1 lipca 2017 r.

• niektóre przepisy ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 20 października 2015 r., poz. 1649)

• art. 7 pkt 23 w zakresie art. 188c ust. 3, ust. 4 pkt 2 i ust. 6 ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (DzU z 27 listopada 2015 r., poz. 1991)

• niektóre przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 28 czerwca 2016 r., poz. 925)

• niektóre przepisy rozporządzenia ministra środowiska z 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (DzU z 5 sierpnia 2016 r., poz. 1187)

• ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (DzU z 13 grudnia 2016 r., poz. 2005)

• art. 1 pkt 3 ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2024)

• ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2036)

• niektóre przepisy rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (DzU z 29 grudnia 2016 r., poz. 2226)

• art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 4 pkt 3, art. 12–14, art. 18–20, art. 26, art. 27, art. 32 ust. 5 i 6 oraz art. 35 ustawy z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 30 grudnia 2016 r., poz. 2261)

• rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (DzU z 4 stycznia 2017 r., poz. 19)

• niektóre przepisy ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 13 stycznia 2017 r., poz. 88)

• rozporządzenie ministra energii z 9 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (DzU z 22 lutego 2017 r., poz. 321)

• § 36 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia ministra rozwoju i finansów z 6 marca 2017 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach (DzU z 24 marca 2017 r., poz. 637)

• niektóre przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (DzU z 3 kwietnia 2017 r., poz. 712)

• ustawa z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 11 kwietnia 2017 r., poz. 759)

• ustawa z 23 marca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych – z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 13 kwietnia 2017 r., poz. 777)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 13 maja 2017 r., poz. 938)

• ustawa z 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie - z wyjątkiem art. 58 ust. 1, który obowiązuje od 1 czerwca (DzU z 31 maja 2017 r., poz. 1051)

• rozporządzenie ministra energii z 16 marca 2017 r. w sprawie ratownictwa górniczego (DzU z 31 maja 2017 r., poz. 1052)

• rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 24 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DzU z 31 maja 2017 r., poz. 1062)

• rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 19 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania związanego z nieodpłatnym informowaniem w programach jednostek publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej przez organizacje pożytku publicznego nieodpłatnej działalności pożytku publicznego (DzU z 7 czerwca 2017 r., poz. 1097)

• rozporządzenie ministra energii z 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 9 czerwca 2017 r., poz. 1118)

• rozporządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (DzU z 19 lipca 2017 r., poz. 1162)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 14 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego (DzU z 21 czerwca 2017 r., poz. 1182)

• § 1 pkt 2 rozporządzenia ministra cyfryzacji z 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie centralnej ewidencji pojazdów (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1234)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (DzU z 26 czerwca 2017 r., poz. 1244)

• rozporządzenie ministra środowiska z 20 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (DzU z 27 czerwca 2017 r., poz. 1247)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 21 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (DzU z 27 czerwca 2017 r., poz. 1249)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 21 czerwca 2017 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DzU z 27 czerwca 2017 r., poz. 1250)

• rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 19 czerwca 2017 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Antydopingowej (DzU z 27 czerwca 2017 r., poz. 1256)

• rozporządzenie ministra sportu i turystyki z 19 czerwca 2017 r. w sprawie szkoleń kontrolerów antydopingowych Polskiej Agencji Antydopingowej (DzU z 28 czerwca 2017 r., poz. 1266)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DzU z 28 czerwca 2017 r., poz. 1270)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych (DzU z 28 czerwca 2017 r., poz. 1272)

• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1287)

• rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1288)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 26 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia w województwie śląskim związku metropolitalnego pod nazwą „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia" (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1290)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r. (poz. 1291) zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1291)

• ustawa z 22 czerwca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem" - z wyjątkiem niektórych przepisów (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1292)

• rozporządzenie ministra zdrowia z 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1293)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1296)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1297)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1298)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1299)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1301)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru formularza oświadczenia majątkowego członka zarządu związku metropolitalnego, skarbnika związku metropolitalnego i sekretarza związku metropolitalnego (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1302)

• rozporządzenie ministra środowiska z 27 czerwca 2017 r. w sprawie informacji o opłatach i dofinansowaniu, związanych ze zbieraniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, oraz wpływach zgromadzonych zgodnie z przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1303)

• rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie przekazywania informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów urządzających i prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1304)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1305)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji wydawanych pracownikom wewnętrznej służby ochrony (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1306)

• rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji pracowników ochrony (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1307)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 28 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1308)

• rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 30 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (DzU z 30 czerwca 2017 r., poz. 1309)

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL