Pracodawcy, którzy mają status przedsiębiorstwa powiązanego, przesyłają także informację o sytuacji ekonomicznej każdego przedsiębiorstwa powiązanego z beneficjentem. Muszą ją ponawiać przy każdym składanym wniosku o dofinansowanie. Natomiast przedsiębiorcy, którzy nie są powiązani, takie powiadomienie składają dopiero wtedy, gdy zmieni się ich status.

O co chodzi

Artykuł 3 ust. 1–3 załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (DzUrz UE L 187 z 26.06.2014 r.) określa definicje przedsiębiorstwa samodzielnego, partnerskiego oraz powiązanego.

Jeśli przedsiębiorca ubiegający się o wypłatę nie przedstawi tych dokumentów do 25 lutego, nie może liczyć na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. PFRON wstrzyma to wsparcie, gdyż nie będzie mógł ocenić sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy. Tym samym utraci możliwość analizy zgodności udzielanej pomocy publicznej z rozporządzeniem Komisji nr 651/2014.

Zgodnie z nim żaden podmiot gospodarczy korzystający z pomocy publicznej nie może być w trudnej sytuacji ekonomicznej. Oznacza to, że gdy choć jeden podmiot należący do grupy przedsiębiorstw powiązanych jest w złej kondycji finansowej (niekoniecznie będzie to wnioskodawca), niedopuszczalne jest udzielenie pomocy publicznej.

Jaki limit

Jednocześnie PFRON informuje, że w powiązanych przedsiębiorstwach, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. p rozporządzenia Komisji 651/2014, subsydiowanie wynagrodzeń na zatrudnianie niepełnosprawnych jest wyłączone z obowiązku powiadamia, jeśli nie przekracza 10 mln euro na przedsiębiorstwo rocznie. Limit ten odnosi się do jednego podmiotu gospodarczego w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika 1 do tego rozporządzenia. Przy jego obliczaniu należy sumować każdą subsydiowaną pomoc w zakresie wynagrodzeń na zatrudnianie niepełnosprawnych pracowników otrzymaną na poziomie grupy w danym roku.

Efekt zachęty

Organizacja OBPON miała wątpliwości, czy ewentualną trudną sytuację ekonomiczną trzeba rozpatrywać z uwzględnieniem wyników uzyskanych ze wszystkich powiązanych firm, czy tę sytuację należy analizować odrębnie dla każdej spółki. Jeśli powiązania dotyczyłyby np. trzech spółek, a jedna z nich byłaby w trudnej sytuacji, to czy dwie pozostałe mogą występować do PFRON o pomoc publiczną na zatrudnienie niepełnosprawnych pracowników?

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

OBPON nie była też pewna, w jaki sposób należy wykazać tzw. efekt zachęty w przedsiębiorstwach powiązanych. Na część z tych pytań Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) odpowiedziało w piśmie kierowanym do OBPON z 18 stycznia 2016 r. (BON-I.52312.305.2015.PM).

Zgodnie z nim przy wykazywaniu efektu zachęty pracodawca wnioskujący o pomoc w formie dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych przedstawia wyłącznie własny stan zatrudnienia. I to nawet jeśli jest powiązany z innymi przedsiębiorstwami. Artykuł 26a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.) posługuje się bowiem pojęciem pracodawcy, a nie przedsiębiorcy.

Ponieważ jednak ocena sytuacji ekonomicznej odnosi się do pojęcia przedsiębiorcy, to zdaniem BON zasadne jest jej dokonanie na gruncie wszystkich przedsiębiorstw powiązanych. Podobnie wielkość przedsiębiorstwa, ze względu na badanie dopuszczalności udzielenia pomocy publicznej, powinna być analizowana z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.

Szczegółowych związków między przedsiębiorstwami powiązanymi wskazanymi w pytaniu OBPON resortowy urząd nie był w stanie ocenić. O opinię w tej sprawie poprosił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ważne! PFRON poinformował, że druki „oświadczenia o statusie prawnym przedsiębiorstwa" i „informacji o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa powiązanego" nie będą dostępne w systemie SODiR jako załączniki do wniosku Wn-D. Należy je pobrać ze strony internetowej www.pfron.org.pl, wypełnić, a następnie dostarczyć PFRON w formie tradycyjnej (papierowej) do 25 lutego.

—Edyta Sieradzka

Jakie definicje

Artykuł 3 ust. 1–5 załącznika 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 określa, że przedsiębiorstwo samodzielne to każde, które nie jest zakwalifikowane ani jako przedsiębiorstwo partnerskie, ani jako powiązane w rozumieniu tych przepisów. Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie te, których nie zakwalifikowano jako powiązanych i między którymi istnieją podane związki. Przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla ma samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym co najmniej 25 proc. kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

Przedsiębiorstwo można jednak zakwalifikować jako samodzielne i w związku z tym niemające żadnych przedsiębiorstw partnerskich, nawet jeśli niżej wymienieni inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25 proc. Warunek – nie są powiązani ani indywidualnie, ani wspólnie z następującymi przedsiębiorstwami:

- publiczne korporacje inwestycyjne, spółki venture capital, osoby fizyczne lub grupy osób fizycznych prowadzące regularną działalność inwestycyjną w oparciu o venture capital, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie (tzw. anioły biznesu), pod warunkiem że całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1,25 mln euro,

- uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk,

- inwestorzy instytucjonalni, w tym fundusze rozwoju regionalnego,

- niezależne władze lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 mln euro oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 tys.

Przedsiębiorstwami powiązanymi są takie, które pozostają w jednym z poniższych związków:

- przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka,

- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,

- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie zawartej z nim umowy lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki,

- przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

Zdaniem autorki

Edyta Sieradzka, wiceprezes Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Odpowiedź BON dotycząca wykazywania efektu zachęty metodą ilościową zmienia ich dotychczasowe odpowiedzi udzielone naszej Organizacji po 1 stycznia 2015 r. (od tej daty nastąpiła zmiana przypisu do poz. 39 i 41 na wniosku Wn-D). Niestety, również z niej nie wynika, od kiedy firmy powiązane mają tę zmianę wdrożyć i wyliczać te pozycje, biorąc pod uwagę już tylko swoich pracowników. Dodatkowo wskazuję, iż większość firm ma poważne wątpliwości co do statusu prawnego firmy i jej związków z innymi podmiotami. Niestety, nie do końca mogą liczyć na ich wyjaśnienie w resorcie. Z przesłanego pisma w sprawie przedsiębiorstw powiązanych i ich oceny sytuacji ekonomicznej wynikają de facto dwie odpowiedzi, tzn. przy efekcie zachęty stan zatrudnienia ocenia się u pracodawcy, czyli dla pojedynczej firmy, ale analizę położenia finansowego odnosi się do przedsiębiorcy, czyli bierze się pod uwagę wszystkie jego powiązania.