Jaki powinien być czas trwania kontroli celno-skarbowej w związku z funkcjonującą od 1 marca Krajową Administracją Skarbową i nowymi przepisami? – pyta czytelnik.

Zgodnie z przepisami nowej ustawy o KAS, kontrola celno-skarbowa powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej wszczęcia. Oznacza to, że kontrola powinna być skończona w pierwszym możliwym terminie, przy czym nie może trwać dłużej niż trzy miesiące.

Wprowadzenie tego przepisu (art. 63 ust. 1 ustawy o KAS) uzasadniono tym, że kontrola celno-skarbowa nakierowana będzie na wykrywanie i zwalczanie nieprawidłowości na wielką skalę, o wysokim stopniu złożoności. Dlatego podstawowy termin na zakończenie tej kontroli wskazany w przepisach ordynacji podatkowej (dalej: o.p.) powinien być w tym przypadku dłuższy.

Przepisy skonstruowane są jednak w taki sposób, że kontrola może trwać znacznie dłużej niż trzy miesiące. Zgodnie bowiem z art. 63 ust. 2 ustawy o KAS, o każdym przypadku niezakończenia kontroli celno-skarbowej we właściwym terminie zawiadamia się pisemnie kontrolowanego, podając przyczyny przedłużenia terminu zakończenia kontroli celno-skarbowej i wskazując nowy termin jej zakończenia. W praktyce więc kontrola, po zachowaniu obowiązku pisemnego zawiadomienia, może trwać przez długi okres.

W przypadku przekroczenia terminu kontroli, zarówno trzymiesięcznego, jak i wynikającego z pisemnego zawiadomienia, istnieje możliwość wystąpienia z ponagleniem na niezałatwienie sprawy podatkowej w terminie (art. 141 o.p. w zw. z art. 94 ustawy o KAS). Konsekwencją niezakończenia kontroli w terminie jest wyłączenie dokumentów, które zostały zgromadzone po upływie terminów, z materiału dowodowego w kontroli celno-skarbowej, postępowaniu podatkowym, postępowaniu celnym lub postępowaniu karnym skarbowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy został wskazany nowy termin zakończenia kontroli.

Do kontroli celno-skarbowej nie stosuje się limitów dotyczących czasu trwania kontroli u przedsiębiorców. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:

1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;

2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;

3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.

Wyłączenie stosowania tych przepisów oznacza, że w stosunku do podatników, którzy są przedsiębiorcami, ramy czasu kontroli wyznacza jednie termin trzymiesięczny, określony w ustawie o KAS, a nie termin wynikający z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Należy zadać sobie pytanie, czy wprowadzenie takiego rozwiązania pogorszy sytuację podatników – przedsiębiorców? Odpowiedź nie jest taka jednoznaczna. Trzeba mieć na uwadze, że organy, za aprobatą sądów administracyjnych, w sposób bardzo niekorzystny dla podatników stosowały się do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie limitów czasu trwania kontroli. Powszechnie przyjmuje się bowiem, że jest to okres, w którym kontrolujący faktycznie przebywają w przedsiębiorstwie kontrolowanego i nie obejmuje on czynności przeprowadzanych poza siedzibą kontrolowanego. Nie jest to zatem czas od momentu wszczęcia kontroli do jej zakończenia. ?

Doktor nauk prawnych, prawnik, doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group