Przychody z praw majątkowych są w ustawie o PIT opisane na tyle szeroko, że można w nich zmieścić również przychody z dzierżawy znaku towarowego.

Mimo że przychody z najmu, dzierżawy i innych podobnych kontraktów można opodatkować 8,5-proc. zryczałtowanym PIT i ustawa nie wyłącza z tej zasady znaków towarowych, od ich dzierżawy ryczałtu zapłacić nie można.

Takie wnioski płyną ze środowego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Zajmował się on skargą podatnika na niekorzystną dla niego interpretację podatkową. Chodziło o przyporządkowanie do odpowiedniego źródła przychodu czynszu za dzierżawę zarejestrowanego znaku towarowego.

Podatnik opisał, że zamierza to prawo wydzierżawić spółce. Taką możliwość przewiduje prawo własności przemysłowej i kodeks cywilny.

Właściciel znaku podkreślał różnice między planowaną umową dzierżawy a licencją. Dzierżawca nie będzie mógł skutecznie występować z roszczeniami z tytułu naruszenia prawa ochronnego, natomiast wydzierżawiający zostanie zobowiązany do powstrzymania się od korzystania ze znaku. Zapisy te miały decydować o tym, że nie będzie licencją, tylko dzierżawą.

Fiskus stwierdził, że czynsz z opisanej umowy trzeba będzie zaliczyć do przychodów z praw majątkowych. Zgodnie z ustawą o PIT do tego źródła kwalifikuje się m.in. przychody ze znaków towarowych, w tym z ich odpłatnego zbycia.

Sąd w Warszawie zgodził się z tą interpretacją, podkreślając użyte w ustawie wyrażenie „w szczególności". Niezależnie od tego, jak cywilistycznie będzie skonstruowana umowa, tj. czy będzie to dzierżawa prawa, przychód dzięki niej uzyskiwany trzeba zakwalifikować jako przychód z praw majątkowych. Wyklucza to stosowanie ryczałtu.

Za korzystną dla podatników wykładnią opowiedział się kiedyś WSA w Poznaniu, jednak fiskus zaskarżył ten wyrok i Naczelny Sąd Administracyjny w ubiegłym roku przyznał rację skarbówce (II FSK 1908/14).  —maj

Autopromocja
30 listopada, godz. 12.00

Kto zdobędzie Zielone Orły "Rzeczpospolitej"?

Sprawdź szczegóły

sygnatura akt: III SA/Wa 1851 /16

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.maj@rp.pl