Projekt nowelizacji: kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu karnego, prawa bankowego oraz ustawy o kredycie konsumenckim, jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Teraz będą nad nim pracować sejmowe komisje. Z uwagi na liczbę zgłoszonych zastrzeżeń może to trochę potrwać. Podstawowy zarzut to pominięcie w projekcie pożyczek udzielanych przez lombardy.

Co proponuje rząd? Najkrócej mówiąc: większe gwarancje dla pożyczkobiorców.

Czytaj więcej

Tak zarabiali na roszczeniach frankowiczów. Spółka i prezes z karami od UOKiK

Otóż w kodeksach cywilnym i karnym pojawi się definicja kosztów pozaodsetkowych. Ma ona uchronić kredytobiorców przed nakładaniem na nich dodatkowych marż, prowizji i opłat związanych z pożyczką.

Ustalony zostanie także limit maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych w umowie pożyczki pieniężnej zawieranej z osobą fizyczną. Rozwiązanie to ma sprawić, że koszty te w całym okresie spłaty pożyczki nie mogą być wyższe niż 25 proc. całkowitej kwoty pożyczki. Z kolei w przypadku kredytu konsumenckiego pozaodsetkowe koszty w całym okresie kredytowym nie mogą przekraczać 45 proc. kwoty zobowiązania.

Potencjalny pożyczkobiorca ma być lepiej informowany o wszystkich za i przeciw. W sposób jasny i zrozumiały ma się dowiedzieć o łącznej wysokości kosztów pozaodsetkowych, wysokości odsetek i kwocie należności z tytułu odsetek, które ma zapłacić za pożyczkę. Jeżeli dojdzie do wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, to kredytobiorca nie może żądać kosztów pozaodsetkowych za okres pozostały do zakończenia okresu, na który udzielono kredytu.

Koszty niezależne od okresu kredytowania zostaną obniżone z 25 do 10 proc., natomiast koszty zależne z 30 do 10 proc. W przypadku „chwilówek" zawieranych z bankiem lub instytucją pożyczkową na okres do 30 dni koszty pozaodsetkowe w żadnym przypadku nie mogą przekraczać 5 proc. wartości pożyczki.

Przed udzieleniem kredytu konsumenckiego kredytodawca zostanie zobowiązany do zweryfikowania wysokości dochodów i wydatków oraz oceny zdolności kredytowej osoby starającej się o kredyt. Jeżeli z przedstawionych przez klienta dokumentów będzie wynikać, że ma on zaległości w spłacie innego zobowiązania przekraczające sześć miesięcy, a instytucja pożyczkowa mimo wiedzy na ten temat udzieli klientowi kredytu, to dalsze zbycie wierzytelności z tej umowy będzie nieważne.

Do rejestru instytucji pożyczkowych będzie mógł zostać wpisany jedynie podmiot prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej, o kapitale zakładowym w wysokości miliona złotych. Dodatkowo, rozpoczynając działalność, podmiot taki będzie zobowiązany wykazać pochodzenie środków, z których udziela kredytów konsumenckich, co znacząco utrudni proceder prania brudnych pieniędzy i ograniczy skalę czerpania zysków z tej działalności przez szarą strefę.

Nadzór KNF nie wyłącza nadzoru sprawowanego przez UOKiK, podobnie jak dzieje się np. w ramach usług konsumenckich świadczonych przez banki, nadzorowanych przez te dwie instytucje.

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie