Zdobyć nowy rynek, pozyskać zagranicznych kontrahentów, przekonać do swoich produktów obcokrajowców – łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Na międzynarodowym rynku panuje zażarta konkurencja, chętnych do sprzedaży produktów lub świadczenia usług nie brakuje, a dodatkowymi barierami mogą być regulacje i normy nieznane polskim przedsiębiorcom. Jak sobie z tym poradzić, nie mając doświadczenia w prowadzeniu działalności eksportowej? Może być trudno. Jednak to nie powinno zniechęcać przedsiębiorców. Tym bardziej, że da się skorzystać z usług wyspecjalizowanych firm doradczych, które przynajmniej część problemów są w stanie rozwiązać. I przygotować na rzecz przedsiębiorstwa plan rozwoju eksportu – biznes plan, który pokazywałby mocne i słabe strony planowanego przedsięwzięcia, szanse i zagrożenia z nim związane, ale także sposoby ich wykorzystania lub przeciwdziałania.

Czyta także: Dofinansowania: szybka ścieżka zbliża się do końca

Co więcej, na skorzystanie z usług takiej wyspecjalizowanej firmy można zdobyć pieniądze. A później także na wprowadzenie w życie zaproponowanych przez nią rozwiązań. Jak to zrobić? Wykorzystując środki działania 1.2 „Internacjonalizacja MSP" programu „Polska wschodnia". Jest on skierowany do mikro, małych i średnich firm, działających na obszarze jednego z następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego oraz lubelskiego. Istotne jest to, że firma nie musi być związana wyłącznie z którymś z wymienionych województw lub całym makroregionem. Przykładowo, firma, która ma główną siedzibę w Krakowie i dodatkowo posiada swój oddział w Lublinie zostanie potraktowana, jako działająca w Polsce wschodniej. Tym samym ma prawo aplikować o środki na rozwój działalności eksportowej. Oczywiście musi jeszcze pochwalić się wyróżniającym się produktem.

De minimis

Możliwości pełnego wykorzystania zalet działania 1.2 mają te firmy, które dysponują dostępem do pomocy de minimis. Chodzi więc o tych przedsiębiorców, którzy w bieżącym roku i dwóch poprzednich latach nie korzystali z takiej pomocy lub wprawdzie robili to, ale kwoty wsparcia były nieznaczące. Wszystko dlatego, że limit tej pomocy we wspomnianym trzyletnim okresie wynosi, co do zasady, 200 tys. euro. Kto ten limit wyczerpał, z pomocy w takiej formie nie może już korzystać, względnie musi poczekać, aż limit się „odnowi".

Jednak nawet przedsiębiorcy, którym pomoc de minimis już nie przysługuje, mają prawo składać wnioski o dofinansowanie, wykorzystując formę pomocy publicznej na udział w targach i misjach gospodarczych. Niestety w tym wypadku, intensywność wsparcia jest mniejsza (do 50 proc., podczas gdy przy de minimis może to być 85 proc.) oraz lista wydatków kwalifikowanych jest krótsza.

Doradztwo i wdrożenie

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii), w tym:

- maksymalnie 30 tys. zł. dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy,

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

- maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności,

- maksymalnie 100 tys. zł na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

Przy tym, łączne dofinansowanie na pokrycie kosztów związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów związanych z nabyciem środków trwałych nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Do kosztów kwalifikowanych (przy korzystaniu z pomocy de minimis) zalicza się m.in. koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących opracowania zaprezentowanego we wniosku o dofinansowanie nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, dotyczących przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego, koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych i związanych bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, w zakresie:

- wytworzenia materiałów reklamowych i promocyjnych,

- szkoleń,

- dostępu do specjalistycznych baz danych i źródeł informacji,

- tłumaczeń,

- badań i testów (technicznych, fizycznych, chemicznych lub biologicznych) produktów przeznaczonych do zagranicznej sprzedaży,

- projektowania procesów technologicznych lub logistycznych.

Udział w targach

Ponadto przedsiębiorcy mają prawo oczekiwać rozliczenia kosztów wygenerowanych w efekcie wdrażania strategii rozwoju eksportu. W szczególności chodzi tu o koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych obejmujące:

- wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,

- zakup usług w zakresie organizacji i obsługi stoiska,

- zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,

- podróże służbowe maksymalnie trzech osób uczestniczących w targach, wystawach lub misjach, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowej, wystawienniczej lub misji,

- opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w targach, wystawie lub misji,

- reklamę w mediach targowych,

- rezerwację miejsca wystawowego na targach, opłatę rejestracyjną za udział w targach oraz wpis do katalogu targowego,

- zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach, wystawach lub misjach,

- koszty organizacji pokazów, prezentacji lub degustacji produktów podczas zagranicznych targów, wystaw lub misji, w tym zakupu usług w tym zakresie, wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych.

Biznes plan zagranicznej działalności

Opracowany przez firmę plan ekspansji, który obowiązkowo należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie, powinien zawierać:

- analizę możliwości eksportowych przedsiębiorcy poprzez zbadanie jego produktów, ocenę konkurencyjnej pozycji tych produktów oraz przedsiębiorstwa na wybranych rynkach zagranicznych, kompleksowe zbadanie uwarunkowań działalności, w tym barier wejścia na te rynki zagraniczne,

- wskazanie rynków docelowych wraz z uzasadnieniem (kluczem) wyboru, projekcją możliwości sprzedaży na tych rynkach zagranicznych, a także identyfikację potencjalnych odbiorców, kontrahentów na tych rynkach,

- analizę dotychczasowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wraz z propozycją zmian tego modelu pod kątem planowanej ekspansji zagranicznej,

- wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych, wystaw czy kierunków misji gospodarczych, oszacowanie budżetu działań promocyjnych towarzyszących przygotowaniu do wdrażania nowego modelu biznesowego),

- rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),

- opracowanie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny, wraz ze szczegółowym określeniem zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego na poszczególnych rynkach,

- rekomendacje w zakresie nabycia oprogramowania niezbędnego do automa- tyzacji procesów biznesowych i nabycia nowych środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (gdzie dotyczy). ?

Europejski Obszar Gospodarczy

Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje kraje UE, tj.: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz trzy kraje europejskie: Islandię, Liechtenstein i Norwegię.