fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów badawczych tylko 1 lipca 2019 r.

Adobe Stock
Jeszcze tylko do pierwszego lipca przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie najbardziej innowacyjnych w skali kraju projektów badawczych. Jest o co walczyć. Do podziału jest ponad milliard złotych.

O środki na projekty związane z rozwojem produktów i technologii przedsiębiorcy mogą starać się w wielu źródłach. Jednak to działanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo" jest jak okręt flagowy wśród takich źródeł. To właśnie ta część programu „Inteligentny rozwój" daje szansę uzyskania bezzwrotnych dotacji liczonych w milionach złotych. Wymaga jednak znaczącego zaangażowania po stronie przedsiębiorcy i przygotowania projektu spełniającego wiele kryteriów. W tym odnoszących się na przykład do miejsca realizacji przedsięwzięcia badawczego, wykazania jego wysokiej innowacyjności, czy też wpisania się w tematykę objętą tzw. inteligentnymi specjalizacjami.

Czytaj też:

Postaw na B+R

Ze względu na podstawową tematykę działania oraz stawiane cele, wszystkie projekty muszą oczywiście opierać się o prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych lub tylko tych ostatnich (prace rozwojowe są obligatoryjnym elementem każdego projektu). Powyższe pojęcia zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 85 oraz 86 unijnego rozporządzenia o pomocy publicznej (rozporządzenie nr 651/2014).

Jednak oprócz powyższych, projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na ich realizację nie może jednak przekroczyć 20 proc. całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

Warto dodać, że prace przedwdrożeniowe to prace będące działaniami przygotowawczymi do wprowadzenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej, umożliwiające doprowadzenie rozwiązania będącego przedmiotem projektu do etapu, kiedy będzie można je skomercjalizować (w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku).

Firmy i konsorcja

Z wnioskami o dofinansowanie mają prawo występować:

? przedsiębiorstwa,

? konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z firm),

? konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (składające się z maksymalnie trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i jednej jednostki naukowej. Liderem zawsze musi być przedsiębiorstwo).

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, wzory dokumentów, wykaz aktualnych krajowych inteligentnych specjalizacji oraz kryteria oceny projektów można znaleźć na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która to instytucja odpowiada za realizację działania 1.1.1 programu „Inteligentny rozwój".

Wysokość dotacji, czyli na ile mogą liczyć przedsiębiorcy

Maksymalne dofinansowanie dla przedsiębiorstwa na jeden projekt wynosi:

? 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe,

? 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje przede wszystkim prace rozwojowe,

? 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej danej firmie w okresie 3 lat podatkowych),

? 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MSP. ?

Liczą się nowości

W ramach konkursu dofinansowane zostaną wyłącznie takie projekty, których rezultat:

? stanowi innowację produktową lub procesową oraz

? charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Na potrzeby oceny merytorycznej znajduje zastosowanie definicja innowacyjności określona w Podręczniku Oslo (OECD, 2005):

? innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia,

? innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

W przypadku innowacji produktowej – nowość rezultatów projektu (co najmniej w skali polskiego rynku) jest rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. podczas oceny wniosku brane pod uwagę będą wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

W przypadku innowacji procesowej – nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian technologicznych (co najmniej w skali polskiego rynku). W ramach oceny kryterium weryfikacji podlegać będzie to, czy technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Priorytetem jest wspieranie powstania innowacyjnych produktów, technologii lub usług, które nie są jeszcze dostępne na polskim rynku lub też takich, które są dostępne, ale oferują nowe, innowacyjne funkcjonalności co najmniej w skali polskiego rynku. ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA