Przedsiębiorcy muszą liczyć się ze zmianą procedur zawierania umów z konsumentami przez telefon. Nowa ustawa wprowadza m.in. obowiązek wyraźnego poinformowania konsumenta, że celem rozmowy jest zawarcie umowy na odległość. Jednocześnie po wejściu w życie nowej ustawy umowa nie będzie mogła zostać zawarta tylko na podstawie kontaktu telefonicznego.

Uwaga! Dla skutecznego zawarcia umowy przez telefon niezbędne będzie przesłanie przez przedsiębiorcę do konsumenta treści proponowanej umowy pocztą tradycyjną lub e-mailem (czyli potwierdzenie treści umowy zaproponowanej przez telefon). Po otrzymaniu treści umowy w ww. formie i zapoznaniu się z propozycją konsument będzie mógł potwierdzić zawarcie umowy w ten sam sposób.

Do zawarcia umowy między przedsiębiorcą i konsumentem niezbędna będzie zatem wymiana przynajmniej dwóch wiadomości. Ustne oświadczenie konsumenta o zawarciu umowy z przedsiębiorcą złożone podczas rozmowy telefonicznej stanie się skuteczne dopiero z chwilą otrzymania przez przedsiębiorcę potwierdzenia od konsumenta.

Uwaga! Powyższa procedura wymiany oświadczeń dotyczy także aktywacji dodatkowej usługi w ramach już zawartej umowy z usługodawcą.

Przykład

Przedsiębiorca – operator telefonii komórkowej za pośrednictwem konsultanta zwraca się telefonicznie do konsumenta z ofertą usługi dodatkowej np. terminowego pakietu tańszych MMS do wszystkich sieci w ramach abonamentu. Jeżeli konsument wyrazi zgodę na skorzystanie z usługi, operator będzie musiał wysłać na adres (tradycyjny lub e-mail) konsumenta potwierdzenie treści zawartej umowy. Następnie konsument będzie zobowiązany odesłać na adres podany przez operatora potwierdzenie zawarcia umowy (w tym przypadku aneks do umowy abonamentu, dotyczący promocyjnego pakietu MMS). W chwili doręczenia przedsiębiorcy tego oświadczenia konsumenta umowa zawarta między stronami stanie się skuteczna.

W oparciu o opisaną procedurę można wnioskować, że telemarketing straci na popularności jako metoda zawierania umów. Konieczność potwierdzania na trwałym nośniku (w piśmie lub za pomocą e-maila) zarówno przez przedsiębiorcę, jak i przez konsumenta zawartej przez telefon umowy, z pewnością zmniejszy liczbę umów zawieranych w ten sposób.