Tag: Umowy

Poręczenie - jak nie wpaść w pułapkę na całe życie

Poręczenie czyjegoś kredytu lub pożyczki niesie za sobą rozmaite obowiązki i może mieć wieloletnie konsekwencje nie tylko dla samego żyranta, ale również jego bliskich lub spadkobierców. Rzecznik Finansowy przygotował poradnik dla potencjalnych żyrantów.

W jakiej formie i na jakich zasadach zawrzeć umowę konsorcjum?

Projektując umowę konsorcjum strony mają duży zakres swobody – mogą utworzyć ją jako spółkę cywilną lub zawrzeć konsorcjum całkowicie poza tą kodeksową konstrukcją.

Szef może się obronić przed pracowniczą dyscyplinarką

Etatowiec może odejść z pracy z dnia na dzień, gdy firma ciężko narusza swoje podstawowe obowiązki wobec niego. Jeśli jednak okaże się, że w rzeczywistości tak nie było, nie tylko nie dostanie odszkodowania, ale sam może je zapłacić.

Wspólnik spółki w organizacji nie musi płacić składek

Dopóki jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie zarejestrowana, jej wspólnik nie podlega ZUS. Wątpliwości co do daty objęcia ubezpieczeniami rodzi przesłanka objęcia udziałów.

Chroniony związkowiec nie zawsze wróci do pracy

Dopuszczalne jest oddalenie roszczenia chronionego działacza związkowego, którego umowa o pracę została wypowiedziana lub rozwiązana bez uzyskania zgody zarządu organizacji związkowej. Intencją ustawodawcy jest, aby ta ochrona nie wykraczała poza rzeczowo uzasadnioną potrzebę i nie przeradzała się w postać nieusprawiedliwionego społecznie i gospodarczo przywileju.

Skuteczność roszczeń zależy od postanowień umowy

Sądy zwykle respektują klauzule wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami.

Sąd Najwyższy: rekompensata żyje samodzielnie

Do przedawnienia opłaty za koszty odzyskiwania należności jest dłuższy termin, zwykle trzyletni.

Na co zwracać uwagę zawierając umowę o dzieło?

W czasie pandemii umowa o dzieło zyskuje na popularności, ponieważ podstawowymi jej cechami są dowolność miejsca i czasu wykonania danego dzieła oraz brak podległości względem osoby zlecającej. Jednak nie w każdym przypadku może być ona zastosowana.

Urząd podważy naciągany kontrakt z własnym pracownikiem

Pracownikowi nie można powierzyć na podstawie umowy cywilnoprawnej zadania mieszczącego się w rodzaju wykonywanej przez niego pracy, nawet gdy wykracza poza zakres jego obowiązków.

O czym powinni pamiętać wykonawcy sięgając po klauzulę „rebus sic stantibus”?

Jeśli wykonawca nie dojdzie do porozumienia z zamawiającym w sprawie waloryzacji cen, może dochodzić zmiany umowy na drodze sądowej na podstawie art. 3571 § 1 kodeksu cywilnego. Takie postępowanie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.