Tag:

Umowy

Opodatkowanie VAT opłaty za przedwczesne zerwanie umowy

W obiegu prawnym nierzadko spotyka się umowy, w których strony zobowiązują się do zapłacenia jakieś formy opłaty czy rekompensaty za przedterminowe zerwanie umowy. Należy więc rozważyć, czy podatnik VAT, wobec którego zrywana jest umowa, de facto wyświadczy usługę, w zamian za którą otrzyma wynagrodzenie np. w postaci kary umownej.

Umowy gwarancyjne w transakcjach M&A

W prawie angielskim zapewnienia co do przedmiotu sprzedaży składane w umowie stanowią integralną część kontraktu, a ich niezgodność z prawdą jest uznawana za naruszenie umowy. W prawie polskim sama sprzeczność stanu opisanego w umowie ze stanem rzeczywistym lub prawnym nie może zostać uznana za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Skutki podatkowe umowy powiernictwa

Ustawy podatkowe nie przewidują szczególnych regulacji dla umowy powiernictwa. Wątpliwości dotyczące skutków podatkowych czynności podejmowanych w ramach takiej umowy są przedmiotem licznych wniosków o interpretacje indywidualne kierowanych do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Rozrachunki z kontrahentami

Z umowami handlowymi kupna-sprzedaży wiążą się kary umowne oraz kompensaty wzajemnych rozrachunków. Ich rozliczenie wymaga stosownego ujęcia w księgach rachunkowych.

Jan Błeszyński: Spór o słuszne wynagrodzenia

Pozostawienie wynagrodzeń twórców i artystów swobodzie umów oznaczałoby rezygnację z funkcji państwa. Ma ono regulować relacje prawne, w których brakuje równości uczestników.

Ochrona frankowiczów testem dobrej wiary i praworządności

Obowiązki nałożone dyrektywą 93/13 sprowadzają się najpierw do zbadania, czy doszło do nieuczciwości jako naruszenia równowagi praw i obowiązków umownych, a następnie przywrócenia tej równowagi w umowie między przedsiębiorcą a konsumentem.

Maciej Sobczyk: Niebezpieczne półprawdy o zysku twórców i artystów

Aby dyskusja o kształcie prawa autorskiego była transparentna, należałoby z niej wyeliminować wszechobecne mity o wynagrodzeniu.

Umowa zawarta na odległość, a obowiązek zapłaty kary umownej przez przedsiębiorcę

W obiegu gospodarczym rozpowszechnione są umowy zawierane na odległość, m.in. za pośrednictwem rozmów telefonicznych z konsultantami. Nie zawsze jednak zawarcie takiej umowy okazuje się dla jednoosobowego przedsiębiorcy korzystne, a jeszcze większe problemy zaczynają się, gdy przedsiębiorca chce zakończyć taki stosunek umowny przed upływem okresu jego obowiązywania.

Polisy D&O jako forma ubezpieczenia dla menedżerów

Zarówno spółki, jak i osoby zarządzające nimi powinny zabezpieczyć się przed ryzykiem ponoszenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone ich działaniem bądź zaniechaniem.

Umowy najmu na rynku hotelowym: modele, aktualne trendy i wyzwania

Rynek hotelowy wyróżnia się spośród innych sektorów rynku nieruchomości swoją specyfiką – zarówno pod względem komercyjnym, jak i prawnym. Kluczowe różnice dotyczą sposobu obliczania i uiszczania czynszu i innych opłat przez najemcę.