Tag: Umowy

Odpowiedni termin przy odstąpieniu od umowy wzajemnej

W obrocie gospodarczym występuje wiele podmiotów nierzetelnych czy nieuczciwych, które nie wywiązują się z obowiązków, jakie przyjęły na siebie zawierając umowę. Prawo cywilne przewiduje jednak mechanizmy dla ochrony poszkodowanej strony kontraktu.

Jak uniknąć przedawnienia roszczeń?

Od ponad czterech lat obowiązują krótsze terminy przedawnienia – podstawowy skrócono z 10 do 6 lat. Jeśli jednak termin przedawnienia rozpoczął się przed 9 lipca 2018 roku, zastosowanie mają przepisy przejściowe.

Jak miarkowana jest kara umowna?

Zastrzeżenie w umowie kary umownej w określonej wysokości nie oznacza, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi w każdym przypadku przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości przewidzianej w umowie. Kwota ta może zostać zmniejszona, gdy spełnione zostaną określone przesłanki.

Zawarcie umowy użytkowania akcji miało jasny cel biznesowy

Pozorność zdefiniowana w art. 83 § 1 kodeksu cywilnego ma miejsce wtedy, gdy strony stwarzają na zewnątrz wrażenie, że dokonały określonej czynności prawnej. Istotą pozorności jest więc brak zamiaru wywołania skutku prawnego, który to zamiar jest konstytutywnym elementem oświadczenia woli (art. 60 kodeksu cywilnego).

Hanna Żuchowska-Stacha: Kontrakty na budowę „pod klucz”

Każdy kontrakt może być inny. Zawsze należy go przeanalizować przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty czy o podpisaniu umowy.

Gmina może korzystać z cudzej nieruchomości

- Czy dopuszczalne jest dokonanie nakładów przez gminę na nieruchomości powiatu? Jednostki samorządu terytorialnego chcą zawrzeć umowę użyczenia nieruchomości, aby gmina mogła wybudować w 2023 roku boisko do piłki nożnej z bieżnią – pyta radny.

Kary umowne i pandemia

Od 1 października 2022 r. zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności roszczeń powstałych do 31 grudnia 2020 r.

Kto odpowiada za zaginioną przesyłkę – przewoźnik czy jego podwykonawca?

Takie pytanie niejednokrotnie pada w sytuacji, gdy w przewóz feralnej przesyłki zaangażowane zostało kilka różnych podmiotów.

Nagły powrót do potrącania kar umownych w zamówieniach publicznych

24 sierpnia 2022 r. bez żadnego vacatio legis przestał obowiązywać art. 15r1 specustawy covidowej. Oznacza to uchylenie obowiązującego od 24 czerwca 2020 r. w zamówieniach publicznych zakazu potrącania kar umownych oraz dochodzenia ich z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rynek pierwotny – na nabywcę lokalu czyhają pułapki

Deweloperzy wolą zerwać umowę, zapłacić karę umowną i sprzedać mieszkania drożej nowym nabywcom. Jak zabezpieczyć się przed taką praktyką na rynku nieruchomości?