Zatrudnienie młodocianych, czyli osób, które ukończyły 16 lat, ale nie osiągnęły pełnoletności, jest powszechne głównie w sezonie wakacyjnym. Takie osoby mogą wykonywać tylko prace zwane lekkimi. Wprawdzie nie ma oficjalnej definicji pracy lekkiej, ale pewne jest to, że nie może ona powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ani rozwoju psychofizycznego młodej osoby.

Koniec okresu wakacyjnego nie oznacza automatycznie, że młodzież zatrudniona przy pracy lekkiej musi się z nią pożegnać. Aby kontynuować zatrudnienie w trakcie roku szkolnego, należy jednak pamiętać o zmianie priorytetów. Praca musi zejść na dalszy plan, ustępując obowiązkom związanym z nauką.

W okresie wakacyjnym młodociany zatrudniony przy pracy lekkiej może pracować do 7 godzin dziennie i nie dłużej niż 35 godzin w tygodniu. W czasie roku szkolnego tak intensywne obłożenie pracą jest niemożliwe do zrealizowania – wymagałoby albo rezygnacji z chodzenia na zajęcia szkolne albo pracowania po zajęciach, co z pewnością wiązałoby się z brakiem należytej regeneracji. Zatem pracodawca chcąc, aby młodociany kontynuował zatrudnienie w trakcie roku szkolnego w ramach pracy lekkiej, musi obniżyć mu wymiar czasu pracy. Do zagospodarowania ma 12 godzin tygodniowo.

W roku szkolnym młodociany może pracować zarówno w dni wolne od zajęć, jak też w dni, w których chodzi do szkoły. Łączenie pracy i szkoły w jednym dniu powoduje jednak, że tego dnia praca może trwać maksymalnie dwie godziny. To obostrzenie ma zastosowanie niezależnie od tego, czy młodociany ma w tym dniu 2 czy 8 godzin zajęć.

Obniżenie wymiaru czasu pracy w okresie szkolnym zwykle wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia. Pracownik, który świadczy pracę lekką na podstawie umowy o pracę, powinien spodziewać się zmiany w zakresie tego istotnego składnika treści umowy.

Młodocianego, który ma zostać w firmie po wakacjach, można zatrudnić przy dotychczasowej pracy, ale można też powierzyć mu nowe obowiązki. Oczywiście muszą one spełniać kryteria, jakimi charakteryzuje się praca lekka. Należy jednak pamiętać, że zmiana rodzaju pracy oraz jej warunków powoduje konieczność przeprowadzenia badań lekarskich. Ich celem jest sprawdzenie kwalifikacji zdrowotnych młodej osoby pod kątem nowych obowiązków. Do pracy można ją dopuścić dopiero, gdy przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie stanowi zagrożenia dla jej zdrowia.

Można powierzyć młodocianemu nową pracę pod warunkiem, że jest ona ujęta w tzw. wykazie prac lekkich. Określa go pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy i zatwierdzeniu przez właściwego inspektora pracy. Młodociany powinien zapoznać się z tym wykazem przed dopuszczeniem go do pracy.

Niepełnoletni posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może nawiązać stosunek pracy sam, bez zgody przedstawiciela ustawowego (przeważnie są to rodzice). Może też dokonywać czynności prawnych, które do tego stosunku się odnoszą – np. rozwiązać umowę. Wykonywanie pracy w okresie nauki wiąże się jednak z zagrożeniem prawidłowego wypełniania obowiązku szkolnego. W takim wypadku należy uznać, że kontynuowanie zatrudnienia sprzeciwia się dobru pracownika młodocianego, dla którego nauka powinna być kwestią nadrzędną. Jeśli nie jest on zainteresowany zmianą priorytetów, mogą zainterweniować jego rodzice. Gdy wykażą, że świadczenie pracy sprzeciwia się dobru ich dziecka, stosunek pracy mogą rozwiązać za zezwoleniem sądu opiekuńczego.