Księgowa domagała się w sądzie uchylenia kary porządkowej upomnienia nałożonej przez pracodawcę za brak maseczki. W pokoju, w którym pracowała, musiała zakrywać nos i usta. Reszta pracowników była zaszczepiona i z nakazu zwolniona. Kobieta uważała, że żądanie od niej przedłożenia zaświadczenia o szczepieniu przeciwko Covid-19 jest działaniem dyskryminującym wobec niej jako człowieka i pracownika. Poza tym ma schorzenie kardiologiczne i nie może nosić maseczki osiem godzin dziennie.

Pracodawca poinformował ją wprawdzie, że po okazaniu zaświadczenia o zwolnieniu z obowiązku zasłaniania ust nie będzie od niej wymagane stosowanie maseczki, ale to zdaniem powódki zmuszało ją w ten sposób do przekazywania danych wrażliwych. A noszenie maseczki było sprzeczne z jej przekonaniami.

Sąd Rejonowy w Olsztynie przyznał jednak rację pracodawcy. Zgodnie z kodeksem pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca może stosować karę upomnienia. Pracodawca wydał zarządzenie zobowiązujące wszystkich pracowników do zakrywania ust i nosa na terenie zakładu pracy. Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do końca października 2021 r. nakazywało się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w miejscach ogólnodostępnych, w tym w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

Czytaj więcej

Sąd: brak maseczki w aptece nie jest wykroczeniem

Sąd podkreślił też, że zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Sąd powołał się na orzecznictwo Sądu Najwyższego, zgodnie z którym w celu ochrony pracownika przed zarażeniem wirusową chorobą zakaźną zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek zastosowania wszelkich dostępnych środków organizacyjnych i technicznych (I PKN 584/99 i III CK 652/04).

Sąd nie analizował przy tym, czy pracownica była gorzej traktowana niż osoby, które okazały zaświadczenie o zaszczepieniu. Nie wnikał też, czy pracodawca ją przymuszał do przekazywania danych wrażliwych. Przyznał natomiast, że powódka swoim zachowaniem naruszyła przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, a pracodawca skutecznie i zasadnie nałożył na nią karę upomnienia.

Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest jedną z podstawowych powinności pracownika. A egzekwowanie przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest nie tylko prawem, lecz także obowiązkiem pracodawcy.

Sygnatura akt: IV P 363/21