Korzystanie z usług agencji marketingowych podczas realizacji działań promocyjnych takich jak sprzedaż premiowa, czy konkursy z nagrodami jest często spotykaną praktyką. Rozliczenia podatkowe związane z udziałem agencji w działaniach marketingowych wciąż są jednak źródłem wątpliwości.

Czytaj także: Nabycie kompleksowej usługi marketingowej – rozliczenie VAT

Jednym z istotniejszych obszarów, w których mogą wystąpić nieprawidłowości, jest VAT i rozliczenie wydatków związanych z nabyciem towarów wydawanych w ramach sprzedaży premiowej lub konkursów, czyli wydawanych nieodpłatnie.

Źródło wątpliwości

Umowy z agencjami marketingowymi często obejmują usługi kompleksowej obsługi danej akcji marketingowej obejmujące m.in. zakup nagród (prezentów) oraz ich wydanie uczestnikom, a także działania związane z promowaniem i obsługą danego wydarzenia. Agencja marketingowa, nabywając nagrody, nie ponosi ostatecznie kosztu ich nabycia. Wydatki te są bowiem agencjom zwracane. Pytanie jakie stawiają sobie agencje marketingowe, to czy zwrot tego rodzaju wydatków powinien być udokumentowany fakturą, a jeśli tak, to jakie wartości powinny być na niej wskazane. Z drugiej strony, z punktu widzenia zlecającego przeprowadzenie akcji marketingowej ważne jest, aby VAT naliczony wynikający z takiej faktury mógł być odliczony.

O sposobie opodatkowania VAT w rozliczeniach między zlecającym a agencją decyduje kwestia własności nagród. Jeśli do przeniesienia własności dochodzi miedzy agencją a zlecającym, to transakcja powinna być opodatkowana VAT. Jeśli nie, to opodatkowanie VAT nie wystąpi, a rozliczenia kosztów nabycia nagród między agencją a zlecającym powinny odbyć się poza VAT (np. na podstawie noty obciążeniowej). Takie rozróżnienie jest również stosowane przez organy podatkowe. Przykładowo Dyrektor KIS w interpretacji z 4 kwietnia 2018 r. (0114-KDIP1-3.4012.524.2017.4.ISZ) uznał, że rozliczenia między zlecającym a agencją marketingową powinny się odbyć na podstawie faktury, z której VAT naliczony będzie mógł być odliczony przez zlecającego. Warunkiem stosowania takiego sposobu rozliczania było przeniesienie przez agencję na zlecającego własności nagród przed ich udostępnieniem uprawnionemu uczestnikowi konkursu lub sprzedaży premiowej.

Możliwe warianty

W kontekście przenoszenia własności nagród możliwe są trzy schematy rozliczeń.

1. Po pierwsze, agencja marketingowa może kupić nagrodę we własnym imieniu (tzn. na własność, a faktura od sprzedającego będzie wtedy wskazywać agencję jako nabywcę) i następnie przekazać ją uczestnikowi akcji marketingowej. W takim przypadku rozliczenie ze zlecającym pozostanie poza opodatkowaniem VAT (brak jest czynności opodatkowanej wykonanej na rzecz zlecającego), a agencja marketingowa powinna obciążyć zlecającego dokumentem innym niż faktura (np. notą obciążeniową).

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Przykład:

ALFA jest dystrybutorem urządzeń elektronicznych. Chce zintensyfikować sprzedaż i dlatego zatrudnia agencję marketingową. Zadaniem agencji jest przygotowanie i obsługa sprzedaży premiowej (za każdy produkt ALFA nabywca otrzymać nagrodę). ALFA chce, aby nagrody były kupione przez agencję w ramach wcześniej ustalonego budżetu. Agencja nabyła nagrody we własnym imieniu i na własną rzecz i otrzymała od sprzedawcy fakturę. Rozliczając akcję marketingową agencja obciąża ALFA kosztami zakupu nagród, wystawiając na ALFA notę obciążeniową. Natomiast wynagrodzenie agencji za usługę obsługi wydarzenia powinno być udokumentowane fakturą.

2. Po drugie, agencja marketingowa może nabyć nagrody na własność, ale przed ich rozdaniem odsprzedać je zlecającemu.

Przykład

W przypadku spółki ALFA i agencji marketingowej z naszego przykładu mielibyśmy do czynienia z odsprzedażą towaru przez agencję marketingową na rzecz ALFA. Odsprzedaż ta powinna być udokumentowana fakturą, podobnie jak świadczenie usługi obsługi wydarzenia.

3. Po trzecie, agencja może nabyć nagrody bezpośrednio dla zlecającego (wówczas faktura za te towary będzie wskazywała zlecającego jako nabywcę), a późniejsze ich wydanie do uczestników akcji marketingowej będzie skutkować przeniesieniem własności nagród miedzy zlecającym a uczestnikiem.

Przykład

W naszym przykładzie rozliczenie kosztów zakupu nagród poniesionych przez agencję marketingową powinno się odbyć – podobnie jak w pierwszym przypadku – na podstawie dokumentu innego niż faktura, np. notą obciążeniową. Faktura byłaby natomiast wystawiana wyłącznie w celu udokumentowanie usługi świadczonej na rzecz ALFA (na kwotę wynagrodzenia za tę usługę).

Zapisy powinny być precyzyjne

W praktyce głównym problemem związanym z rozliczeniem kosztów zakupu nagród miedzy agencją a zlecającym jest brak precyzyjnych ustaleń co do ich własności. Nakładają się na to okoliczności faktyczne. Nagrody najczęściej znajdują się u agencji marketingowej aż do momentu wydania uczestnikowi konkursu lub sprzedaży premiowej. Ostatecznie jednak to brak ustaleń między stronami będzie źródłem wątpliwości i ryzyk podatkowych, w szczególności dla zlecającego. Otrzymanie faktury z tytułu obciążenia kosztami zakupu nagród (a nie ich sprzedaży) oznaczać będzie po jego stronie brak prawa od odliczania wynikającego z niej VAT. ?

Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym w ABC Tax Sp. z o.o.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)