Spółka działająca jako płatnik podatków, w tym z tytułu wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, może jednorazowo potrącić swoje wynagrodzenie z kwotą bieżących zaliczek. Potrącenie może dotyczyć wszystkich nieprzedawnionych lat podatkowych.

Takie stanowisko, korzystne dla spółki, potwierdził w niedawnej interpretacji dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach.

Zgodnie z art. 28 ordynacji podatkowej płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. Rozporządzenie ministra finansów określa to wynagrodzenie na 0,3 proc. pobranych kwot dla płatników i 0,1 proc. dla inkasentów. Oznacza to, że firma zatrudniająca 100 pracowników zarabiających średnio po 2 tys. zł brutto miesięcznie może sobie odliczyć przez pięć lat ponad 6400 zł. To swoiste wynagrodzenie potrąca z kwoty pobranych podatków.

Spółka, której sprawa dotyczy, podkreśliła, że przepisy ustawy ani rozporządzenia nie wskazują terminu, kiedy można dokonać takiego potrącenia.

W poprzednich latach spółka nie korzystała z przysługującego jej uprawnienia i zapytała, czy w związku z tym może pomniejszyć bieżącą wpłatę pobranych zaliczek o wynagrodzenie za zaliczki pobrane wcześniej. Jej zdaniem tak. Ograniczeniem jest jedynie kwota bieżących wpłat pobranych podatków i przedawnienie.

Odnośnie do pierwszego ograniczenia uznała, że nie można potrącić wyższej kwoty wynagrodzenia, niż wynosi kwota bieżących wpłat na konto urzędu. W takim przypadku musiałaby rozbić potrącenie na co najmniej dwie wpłaty. Co do przedawnienia, jej zdaniem może pobrać swoje wynagrodzenie za wszystkie podatki pobrane w latach, za które zobowiązania podatkowe jeszcze się nie przedawniły. Przykładowo do końca 2016 r. może potrącić wynagrodzenie za zaliczki na PIT pobrane w 2010 r.

Izba skarbowa w całości podzieliła opinię spółki i zrezygnowała z własnego uzasadnienia.

numer interpretacji: 2461-IBPB-1-3. 4518.846.2016. 2.AB