We wniosku o interpretację gmina wyjaśniła, że od 1 stycznia 2010 r., na podstawie zwartych z innymi samorządowcami powiatu porozumień, realizuje zadania w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej. Powierzono jej następujące zadania: zlecanie usług przewozowych i ich rozliczanie, ustalanie rozkładów jazdy, prowadzenie sprzedaży i kontroli biletów, kontrolę usług przewozowych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych na obszarze objętym porozumieniem. Pozostałe gminy zobowiązały się do przekazania jej dotacji celowej na realizację tych zadań, w kwocie iloczynu planowanej liczby przebiegu kilometrów i przyjętej stawki za jeden wozokilometr.

Gmina ma obowiązek rozliczać sukcesywnie przekazane transze dotacji do 10. dnia następnego miesiąca. Do 31 stycznia następnego roku powinna zrobić rozliczenie końcowe otrzymanej dotacji, na podstawie faktycznie przejechanych wozokilometrów. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi. Podatniczka podkreśliła, że otrzymana dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów realizacji zadań z tytułu świadczonych usług przewozowych objętych porozumieniem. Dochody uzyskane ze sprzedaży biletów plus otrzymane dotacje przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej (w tym świadczenie usług).

Gmina zapytała czy dotacje podlegają opodatkowaniu VAT. Sama uważała, że nie. Dotacje mają bowiem charakter ogólny, a ich celem jest dotowanie całej działalności gminy. Tym samym nie są one dopłatą do ceny usługi. Nie podlegają opodatkowaniu VAT, bo nie zawierają się w ustawowej definicji dotacji stanowiącej podstawę opodatkowania.

Fiskus był innego zdania. Stwierdził, że gmina – wykonując wskazane zadania na podstawie zawartego porozumienia – odpłatnie świadczy usługi na rzecz gmin powiatu. Zdaniem urzędników otrzymane dotacje celowe z tytułu realizacji zadań w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego komunikacji miejskiej są dotacją w rozumieniu art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, mającą bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług. Niezależnie bowiem od sposobu wyliczenia wielkości dotacji celowej, tj. wg stawki za wozokilometr, uzyskanie jej pozwala gminie na świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego.

Gmina zaskarżyła interpretację i wygrała. WSA we Wrocławiu uwzględniając jej skargę przypomniał, że zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT za część zapłaty za dostawę lub wykonanie usługi uznaje się także otrzymane przez podatnika dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. Podkreślił jednak, że otrzymanie dotacji nie jest odrębną czynnością opodatkowaną. Dotacja podlega opodatkowaniu jako składnik ceny czynności, z którą dotacja jest związana. Na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT nie można zatem przyjąć, że dotacja jako czynność jest opodatkowana.

Jak tłumaczył WSA, dotacja podlega opodatkowaniu jedynie jako składnik ceny czynności, z którą jest związana (dostawa, usługa) i jedynie wówczas, gdy bezpośrednio wpływa na cenę dostawy lub usługi. Jeśli dotacja bezpośrednio wpływa na cenę określonej usługi lub określonej dostawy, to opodatkowana jest według zasad jakie przewidziano dla opodatkowania dostawy lub usługi, z którą jest związana. Tymczasem z wniosku skarżącej wynika, że cena usługi objętej porozumieniem (tj. cena biletu komunikacji miejskiej) jest określana przez nią i przez gminy powiatu. Skarżąca uzyskuje przychody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, a otrzyma dotacja nie jest poznaczona na sfinansowanie części ustalonej ceny za usługi przewozu. Jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacji usług przewozowych na ternie gmin objętych porozumieniem, które związane są z realizacją przez skarżącą wskazanych zadań. Zdaniem WSA, opisane we wniosku czynności finansowane z  dotacji związane są z organizacją wykonania zadań własnych gmin w zakresie transportu lokalnego. Zgodził się, że otrzymana dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie części kosztów organizacji transportu zbiorowego na terenie gmin objętych porozumieniem, a nie na sfinansowanie części ustalonej ceny usługi za przewóz. Tym samym nie może być uwzględniana dodatkowo w podstawie opodatkowania, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 5 stycznia 2017 r. (I SA/Wr 1120/16).

Komentarz eksperta

Mirosław Siwiński, radca prawny, doradca podatkowy w Kancelarii Prof. W. Modzelewskiego

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Komentowany wyrok zasługuje na pełną aprobatę, choć po działaniach organu interpretacyjnego (tj. uchylenie poprzedniej interpretacji) spodziewam się, że zostanie on zaskarżony, a wobec gminy zostaną podjęte także inne działania.

Sąd niewątpliwie ma rację, że jeżeli dotacja nie wpływa bezpośrednio na cenę, to nie powiększa ona podstawy opodatkowania konkretnego świadczenia. WSA słusznie jednak pokreślił, że to wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o interpretację. Można było zresztą odnieść wrażenie, że interpretacja dyskutowała właśnie ze stanem faktycznym, a nie poglądem prawnym. W tej procedurze jest to jednak niemożliwe, ale spodziewam się, że wobec gminy może zostać wszczęte postępowanie wymiarowe i to za tyle lat wstecz, ile się nie przedawniło (uchylona poprzednia interpretacja). Organ właściwy dla tego postępowania będzie przy tym kwestionował nie pogląd prawny sądu, lecz stan faktyczny. Jest to znany sposób na omijanie niekorzystnych dla fiskusa orzeczeń, w tym Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednak moim zdaniem gmina będzie miała podstawy do obrony.