Tag: Zadania Samorządu

Co robić, gdy miejscowy plan jest niezgodny ze studium

Rada gminy uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien pamiętać, że musi być on zgodny ze studium. Niespójność pomiędzy tymi dwoma dokumentami ma poważne konsekwencje.

Dodatkowe punkty dla dzieci ze zrealizowanym obowiązkiem szczepień

Zapadł właśnie ważny wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego w sprawie przyznawania dodatkowych punktów w rekrutacji do przedszkoli wyszczepionym dzieciom. Jak należy dokumentować spełnienie takiego kryterium?

Świadczenie pielęgnacyjne: każdą sprawę trzeba potraktować indywidualnie

Sytuacji, gdy oprócz spokrewnionego w pierwszym stopniu wnioskodawcy są jeszcze inne osoby spokrewnione w tym samym stopniu z niepełnosprawnym w stopniu znacznym, nie można traktować z góry jako negatywnej przesłanki przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Sąd: zasad wsparcia młodzieży z ustawy nie należy zmieniać

Jeśli pomoc dla uczniów wskazana została w przepisach ustawy, to gmina nie może ustalać jej wysokości.

Do rozstrzygnięć w sprawie taryf można mieć zastrzeżenia

Nie każda odmowna decyzja organu w przedmiocie zatwierdzenia opłat za wodę i ścieki będzie poprawna i nie zostanie – w razie wniesienia skargi – uchylona przez sąd administracyjny.

Nowy plan zagospodarowania może gminę sporo kosztować

Na jakie roszczenia przedsiębiorcy musi być przygotowana gmina, gdy po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego jego działka przestaje być budowlana.

Dyrektorka szkoły straciła stanowisko z powodu pogardliwych komentarzy

Od nauczyciela, który jest wychowawcą grupy dzieci i młodzieży oczekuje się najwyższych kwalifikacji moralnych – podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Sąd: dyrektorka nie straci posady przez informację o likwidacji szkoły

Odwołanie dyrektor szkoły nie było szczególnie uzasadnionym przypadkiem.

VAT: zadania własne samorządu to nieopodatkowane usługi

Spółka gminna zajmująca się świadczeniami związanymi z utrzymaniem terenów zielonych, nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Szkoły i placówki doradczo-edukacyjne mogą liczyć na dotacje

Projekty mają podnieść jakość kształcenia zawodowego poprzez odpowiedni dobór praktyk i staży jak i doposażenie sal ćwiczeniowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.