Tag:

Gospodarka komunalna

Powiązane

Zadania Samorządu

Instrukcja obsługi nie zastąpi prawa miejscowego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach rozstrzygnął kwestię uregulowań dotyczących obowiązków właścicieli nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Tłumaczenia firmy śmieciowej bez wypływu na sankcję

Kara za nieosiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych jest bezwzględnie oznaczona i nie zależy od okoliczności naruszenia.

Ustawodawca nie powinien karać przedsiębiorcy za niemożliwe

Odbierający odpady od właścicieli nieruchomości mają obowiązek osiągnięcia tzw. poziomów recyklingu, ale nie mają jak wyegzekwować ich „u źródła”.

Odbieranie bioodpadów musi być zorganizowane

Rada może w uchwale rozszerzyć katalog odpadów przyjmowanych w odpowiednich punktach, ale nie może go zawęzić.

Śmietniki nie mogą być ustawione zbyt blisko okien

Za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących miejsc gromadzenia odpadów na posesjach właściciele mogą dostać mandat.

Gminy sprawdzają, czy mieszkańcy dbają o porządek

Regulaminy gminy zobowiązują właścicieli nieruchomości m.in. do ograniczenia generowania śmieci, mycia pojemników na odpady czy odśnieżania chodnika.

Czym są usługi wodne

Ustawa o prawie wodnym z 2017 roku przyjęła własną definicję „usług wodnych”. Pojęcie to nie obejmuje odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych.

Zużyte opony z ciężarówek to odpady komunalne

Gmina nie może ograniczyć rodzaju zużytych opon, które są przyjmowane od właścicieli nieruchomości w zamian za pobieraną opłatę.

Ograniczenie działalności gospodarczej radnego

Wykorzystanie mienia komunalnego jest wystarczającą przesłanką do wygaśnięcia mandatu radnego i bez znaczenia pozostaje okoliczność, czy przy wykorzystaniu tego mienia komunalnego radny odniósł korzyści czy też nie.

W uchwale nie można wskazać negatywnego katalogu frakcji

Zużyte opony z pojazdów ciężarowych mieszczą się w definicji odpadów komunalnych - stwierdził NSA.