Objaśnienia sformułowano w dwóch osobnych dokumentach. Pierwszy omawia stosowanie metody porównywalnej ceny niekontrolowanej (PCN), a drugi – korekt cen transferowych. Objaśnienia te nie tworzą nowych reguł, raczej przybliżają stosowanie przepisów ustaw o podatkach dochodowych, dotyczących transakcji powiązanych podmiotów.

Pierwszy z tych dokumentów dotyczy jednego z najważniejszych zagadnień w sferze cen transferowych, czyli porównania cen w relacjach między podmiotami powiązanymi z poziomem cen rynkowych (dla ustalenia, czy podmioty powiązane nie przerzucają między sobą dochodów w celu unikania opodatkowania). Podano tu 15 przykładów obrotu różnymi towarami i usługami, wystandaryzowanymi lub masowymi.

Czytaj też: Ceny transferowe – zmiany w przepisach od 2021 r.

W objaśnieniach wskazano też, że zastosowanie metody PCN jest wykluczone w sytuacjach, w których niemożliwe jest m.in. pozyskanie wiarygodnych danych porównawczych, zweryfikowanie istotnych kryteriów porównywalności.

Drugi dokument MF dotyczy korekty cen transferowych. Omawia przyczyny takich korekt, w tym np. zmiany rynkowych cen surowców, wahania kursów walutowych, zmiany stóp procentowych albo wahania popytu lub podaży danego produktu. Podano przykładowe dokumenty, za pomocą których dochodzi do takiej korekty: nota księgowa, faktura korygująca (zbiorcza lub pojedyncza). Zaznaczono też, że notom czy fakturom powinno również zasadniczo towarzyszyć oświadczenie pisemne (np. w formie e-maila), podpisane przez pracownika podmiotu powiązanego (bądź jego przełożonego) odpowiedzialnego za ujęcie korekty cen transferowych w księgach podatkowych. W objaśnieniach nawiązano także do dzisiejszej sytuacji pandemicznej. Otóż według nowelizacji ustaw podatkowych z 2 marca 2020 r. zwolniono podatników z obowiązku sporządzenia takiego dodatkowego oświadczenia. Ten wyjątek ma jednak zastosowanie tylko w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

MF przyznaje, że pierwszy z opublikowanych dokumentów powstał po konsultacjach z zainteresowanymi przedsiębiorcami i ekspertami. Rekomendowali oni konkretne rozwiązania w ramach Forum Cen Transferowych – cyklicznych konferencji organizowanych przez MF.

To już kolejne oficjalne objaśnienia dotyczące cen transferowych. W czerwcu 2019 r. ministerstwo wydało już objaśnienia technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r. Potem pojawiły się też wyjaśnienia dotyczące transakcji pożyczek, kredytów i obligacji.