Jeśli firma popełniła błąd w ofercie i z tego powodu nie doszło do podpisania umowy, poniesione przez nią wydatki nie mogą być kosztem uzyskania przychodów. Takie są wnioski z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Spółka wzięła udział w przetargu i wpłaciła 115 tys. zł wadium. Zamawiający wybrał jej ofertę. Następnie zażądał przedstawienia dodatkowego kosztorysu i uznał, że wymiar oferowanego urządzenia w jednym wskaźniku jest nieco większy od wymiaru zawartego w specyfikacji. Spółka wyjaśniła, że ta niewielka rozbieżność nie ma żadnego praktycznego znaczenia. Nie przekonało to zamawiającego, który odmówił podpisania umowy. Zatrzymał też wadium. Spółka wystąpiła do sądu z powództwem o zwrot. Wygrała w pierwszej instancji, jednak sąd apelacyjny zmienił wyrok i powództwo oddalił.

Czy stracone wadium można zaliczyć do kosztów? Spółka twierdzi, że tak, ponieważ jego wpłata była warunkiem przystąpienia do przetargu. A jego efektem miało być zawarcie umowy na wykonanie zamówienia i uzyskanie przychodu. Wydatek ma więc związek z działalnością.

Spółka podkreśliła też, że jej oferta została wybrana w przetargu i była gotowa do jej zrealizowania. Dopiero gdy zamawiający zażądał dostarczenia urządzenia mieszczącego się w żądanym wymiarze, okazało się, że nie może spełnić tego warunku.

Fiskusa nie przekonały te argumenty. Zaznaczył, że to nieprawidłowości w złożonej przez spółkę ofercie były powodem odmowy podpisania umowy przez zamawiającego. Przyczyną utraty wadium jest więc brak staranności w prowadzeniu własnych spraw. Dodatkowo sąd apelacyjny oddalił powództwo spółki, tym samym rozstrzygnął spór na jej niekorzyść. Skutek jest taki, że działanie firmy przyczyniło się do zmniejszenia, a nie zwiększenia jej przychodu. Wyklucza to możliwość rozliczenia wydatku w podatkowych kosztach.

Skarbówka podkreśliła, że do kosztów można zaliczyć taki wydatek, który przyczynia się do osiągnięcia przychodu, ewentualnie zachowania lub zabezpieczenia jego źródła. Działania firmy muszą mieć zatem charakter pozytywny, wpływający na przychód podatkowy. Nie mogą to być wydatki będące skutkiem niewłaściwego postępowania. Przyjęcie przeciwnego założenia prowadziłoby do sytuacji, w której część odpowiedzialności za brak należytej staranności w prowadzeniu działalności gospodarczej przejmowałby na siebie Skarb Państwa.

nr inter. 0114-KDIP2-3.4010. 208.2017.1.KK