fbTrack

Dzikie Pola w Mielniku

Wójt Mielnika Adam Tobota ma szanse spełnić swoje marzenie dzięki darom ze studia filmowego Jerzego Hoffmana
skok, Bogusław Florian Bogusław Florian
W małym podlaskim miasteczku powstanie „kapsuła czasu", dzięki której będzie można się przenieść do XVII-wiecznej Rzeczypospolitej
– Tu bę­dzie sta­ła sta­ni­ca ko­zac­ka w Czeh­ry­niu, da­lej Dzi­kie Po­la. Tu­taj dwór w Roz­ło­gach, sta­ni­ca Chrep­tiów, gdzie ko­men­dan­tem był Wo­ło­dy­jow­ski. A tam bę­dzie Sicz Za­po­ro­ska z cha­tą Hor­py­ny – po­ka­zu­je Adam To­bo­ta, wójt Miel­ni­ka, po­chy­la­jąc się nad wiel­ką ma­pą. Przed­sta­wia ona plan po­nad 20-hek­ta­ro­we­go Par­ku Hi­sto­rycz­ne­go Try­lo­gia, któ­ry wójt chce stwo­rzyć w ma­łej gmi­nie nad Bu­giem.

Choć na ra­zie to tyl­ko pla­ny, pra­ce na­bie­ra­ją tem­pa, a ich roz­mach rze­czy­wi­ście ro­bi wra­że­nie. Go­to­wy jest już im­po­nu­ją­cy pro­jekt ar­chi­tek­to­nicz­no-prze­strzen­ny, są po­my­sły, jak wy­ko­rzy­stać park do pro­mo­cji re­gio­nu, chęt­ni, by pro­jekt wspie­rać i wi­do­ki na fun­du­sze dla kosz­tow­ne­go przed­się­wzię­cia.Świa­to­wy roz­mach Pod ko­niec stycz­nia do te­go ma­leń­kie­go mia­stecz­ka na Pod­la­siu przy­je­chał tir po brze­gi wy­ła­do­wa­ny set­ka­mi re­kwi­zy­tów z fil­mo­...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL