fbTrack

Magistrowie/studenci

Nagrody dla prymusów, wsparcie dla biedniejszych

Najlepsi studenci mogą liczyć na stypendia naukowe. Natomiast ci w gorszej sytuacji materialnej - na stypendia socjalne
System pomocy materialnej dla studentów składa się z dwóch części: socjalnej oraz motywacyjnej. Stypendia przyznawane są na semestr lub rok akademicki. Studenci otrzymują je co miesiąc przez maksimum dziesięć miesięcy.
Stypendia socjalne można otrzymywać przez cały czas studiów, natomiast te za wyniki w nauce i sporcie oraz stypendia ministra - od drugiego roku. Stypendia uczelniane przyznawane są przez rektora, dziekana lub przez studenckie komisje stypendialne. Od decyzji w sprawie przyznania bądź odmowy można w terminie 14 dni odwołać się do rektora (odwoławczej komisji stypendialnej). Decyzje w postępowaniu odwoławczym można zaskarżyć do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Szczegółowe informacje na temat przyznawania, wypłaty oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów znajdują się w regulaminach uczelnianych. Stypendia i zapomogi są zwolnione z podatku dochodowego.
Należy się studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość dochodu uprawniającego do ubiegania się o nie określa rektor w porozumieniu z samorządem. Nie może ustalić granicy niższej od 351 zł i wyższej od 572 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Sposób dokumentowania dochodu rodziny ustala regulamin szkoły wyższej. Przyznawane jest studentowi w trudnej sytuacji materialnej na jego wniosek. Sytuację rodziny studenta ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Tylko dla studentów studiów stacjonarnych, którzy są w trudnej sytuacji materialnej, mieszkających w domu studenckim lub innym obiekcie, ponieważ codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania na uczelnię uniemożliwiałby lub znacznie utrudniał studiowanie. Rodzinną sytuację materialną ustala się na zasadach obowiązujących przy przyznawaniu stypendium socjalnego. Może je otrzymać student z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem właściwego organu. Przyznawane jest na wniosek. Przyznawana jest jednorazowo na wniosek studenta, który z powodów losowych (np. śmierć lub ciężka choroba członka rodziny, pożar, powódź) znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Można otrzymać ją dwukrotnie w roku akademickim. W zależności od uczelni przyznawane jest na wniosek studenta albo automatycznie. Otrzymują je ci, którzy w poprzednim roku studiów uzyskali wysoką średnią ocen lub dobre wyniki sportowe w zawodach krajowych lub międzynarodowych. Średnią oraz rodzaj zawodów sportowych uprawniające do ubiegania się o stypendium ustala uczelnia. Naukowe - przyznaje minister szkolnictwa wyższego na wniosek rady wydziału albo senatu uczelni. Warunkiem jest zaliczenie kolejnego roku studiów. Nie można wcześniej powtarzać roku, chyba że z powodu choroby. Trzeba wykazać się aktywnością i osiągnięciami naukowymi. Kolejny wymóg to średnia ocen ze wszystkich dotychczasowych egzaminów i zaliczeń co najmniej 4,50 w pięciostopniowej skali ocen. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe - dostaje się za udział w olimpiadzie, zajęcie miejsca 1-5 w mistrzostwach świata, Europy (także akademickich) oraz miejsca 1-3 w mistrzostwach Polski.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL