Ustrój i kompetencje

Uchwały trzeba podejmować w terminie

Fotorzepa
O tym, czy fundusz sołecki powstanie czy też nie, decyduje rada gminy. Nie może jednak podejmować w tej sprawie uchwał w dowolnym czasie. Ustawa przewiduje bowiem konkretną datę, do której mogą one zapadać
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczona została uchwała rady gminy Izbicko z 31 sierpnia 2009 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010 r. środków na fundusz sołecki. W podstawie prawnej uchwały powołano art. 1 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=306132]ustawy z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (DzU nr 52, poz. 420 ze zm.)[/link].
Zgodnie z jego treścią rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, zwany dalej funduszem, do 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, podejmując uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Natomiast zgodnie z treścią art. 6 ustawy w 2009 r. rada gminy podejmuje uchwałę, o której mowa w art. 1 ust. 1 do 30 czerwca 2009 r. Z powyższych przepisów bezsprzecznie wynika, że rada gminy Izbicko, podejmując uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków na fundusz sołecki, naruszyła art. 6 omawianej ustawy. Kolegium uznało jednak, że naruszenie to ma nieistotny charakter.
Dlatego też zgodnie z art. 11 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=161737]ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. DzU z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.[/link]) izba nie stwierdziła jej nieważności, a jedynie ograniczyła się do wskazania, że uchwała podjęta została z naruszeniem prawa (23/84/2009). Czy to oznacza, że rady mogą podejmować uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie funduszu sołeckiego również z przekroczeniem terminów ustawowych? Moim zdaniem nie. Takie uchwały będą nieważne. Dlaczego? Podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na utworzenie funduszu sołeckiego po terminie ma taki sam skutek jak niepodjęcie w tej sprawie żadnej uchwały przez radę. Oznacza, że fundusz sołecki nie zostanie wyodrębniony i taka uchwała nie ma wpływu np. na planowanie budżetu gminy na rok następny. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody powoduje skutek odwrotny. Oznacza bowiem, że środki na ten fundusz muszą zostać w budżecie zabezpieczone i wyodrębnione. Dlatego też podjęcie uchwały tej treści po określonym w ustawie terminie będzie skutkować koniecznością stwierdzenia jej nieważności.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL