ZUS

Wynagrodzenie postojowe wlicz do podstawy chorobowego

www.sxc.hu
W jednym z miesięcy pracownik otrzymał wynagrodzenie za postój (kwota taka sama, jakby otrzymał pensję za pracę). Czy postojowe wlicza się do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?
Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.
Tak stanowi art. 36 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768]ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm., dalej ustawa zasiłkowa)[/link]. Chodzi tu zatem o faktycznie wypłacone wynagrodzenie, a nie tylko przysługujące. Potwierdził to [b]Sąd Najwyższy w wyroku 7 września 2005 r. (II UK 20/05)[/b], stwierdzając, że podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest wynagrodzenie faktycznie wypłacone przez pracodawcę, a w przypadku gdy pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, podstawą tą jest minimalne wynagrodzenie za pracę (art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej).
Skoro wynagrodzenie przysługujące na podstawie art. 81 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=AE89BF528781D2C42167CAF23691862B?id=76037 ]kodeksu pracy[/link], czyli tzw. wynagrodzenie postojowe (zwane też przestojowym) zostało wypłacone, to należy je uwzględnić przy ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Nie pomija się go tylko z tego względu, że nie jest wynagrodzeniem za pracę, lecz wynagrodzeniem za czas gotowości do jej świadczenia w przypadku, gdy nie mogła być wykonywana z przyczyn dotyczących pracodawcy. Przez wynagrodzenie – zgodnie z art. 3 pkt 3 ustawy zasiłkowej – należy bowiem rozumieć przychód pracownika, stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe oraz chorobowe. Wynagrodzenie za przestój jest przychodem pracownika i tym samym podstawą oskładkowania na ubezpieczenia społeczne. W konsekwencji wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego. A to dlatego, że uwzględnia się w niej co do zasady składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe (por. [b][link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=276339]wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r., SK 16/06, DzU nr 119, poz. 771)[/link]. [/b] Pomija się tylko te składniki, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe albo umowy o pracę (u pracodawców niemających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej).
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL