Praca, emerytury, renty

Co kwartał inny limit dorabiania

www.sxc.hu
Dodatkowe pobory dla osób na rencie socjalnej od 1 grudnia nie mogą przekroczyć 934,50 zł. Jeśli będą wyższe, świadczenie zostanie zawieszone
[b]Jestem osobą niepełnosprawną o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Otrzymuję rentę socjalną na okres stały. Chciałbym podjąć pracę. Ile mogę dorobić, aby nie stracić renty? W jakiej formie musi być zawarta umowa z pracodawcą?[/b] – pyta czytelnik.
Rencista może dorobić maksymalnie 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS dla celów emerytalnych. [srodtytul]Kwota zmienia się co trzy miesiące[/srodtytul]
Warunki zawieszenia renty socjalnej w przypadku osiągania innych przychodów przez osobę uprawnioną do jej pobierania określa [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170231]ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (DzU nr 135, poz. 1268 ze zm.).[/link] Zgodnie z jej art. 10 ust. 6, aby uniknąć zawieszenia renty, można osiągnąć przychód w łącznej kwocie nieprzekraczającej 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa GUS dla celów emerytalnych. I to niezależnie od tego, ile jest źródeł tego przychodu. W poszczególnych kwartałach więc przychód, jaki czytelnik może (mógł) osiągać, jest różny i trzeba dokładnie co kwartał sprawdzać tę kwotę [b][link=http://www.rp.pl/galeria/6,1,399816.html]patrz tabela[/link][/b]. Wystarczy wejść na stronę internetową ZUS i sprawdzić w aktualnych stawkach (zakładka „Emerytury i renty”). Zawieszenie prawa do renty socjalnej następuje w przypadku osiągania przychodu zaliczonego do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU 2000 nr 14, poz. 176 ze zm.)[/link]. [srodtytul]Rodzaj umowy nie ma znaczenia[/srodtytul] Czytelnik może zawrzeć z przyszłym pracodawcą dowolną umowę o pracę (na czas wykonywania określonej pracy, bezterminową, terminową czy na zastępstwo). Jej rodzaj nie ma bowiem znaczenia dla zawieszenia renty socjalnej. Tu liczy się wyłącznie wartość osiąganego przychodu z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (art. 10 ust. 1 ustawy o rencie socjalnej). Taką działalnością jest praca: - w ramach stosunku pracy, - nakładcza, - wykonywana na podstawie umowy-zlecenia i umowy agencyjnej oraz współpracy przy wykonywaniu jednej z tych umów, realizowana na podstawie umowy o świadczenie usług (innej niż umowa-zlecenie lub agencyjna), do której zgodnie z [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=86F27ADE2102E1D67842E76D535F1BD1?id=70928]kodeksem cywilnym[/link] stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej umowy. [srodtytul]Nie tylko zatrudnienie[/srodtytul] Zawieszenie renty socjalnej nastąpi również w przypadku osiągania przychodów z racji prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu, a także służby (np. wojskowej) i świadczenia innej pracy zarobkowej. Taki skutek będzie miało także osiąganie przychodów z tytułu: - wykonywania umowy-zlecenia przez uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, którzy nie ukończyli 26 lat życia, oraz uzyskiwania honorariów z tytułu działalności artystycznej lub twórczej, mimo że od przychodów tych nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, jednak podlegają one opodatkowaniu podatkiem dochodowym, - pobierania zasiłków chorobowych (również wynagrodzenia chorobowego), macierzyńskich, opiekuńczych, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego oraz zasiłków wyrównawczych i dodatków wyrównawczych. Renta socjalna zostanie zawieszona, jeśli czytelnik będzie miał przychody przekraczające limit z innych (pozazatrudnieniowych) źródeł, np. z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. [ramka][b]Przekroczysz maksimum, złóż oświadczenie[/b] Jeśli osiągany przez osobę pobierającą rentę socjalną przychód dojdzie do poziomu powodującego zawieszenie świadczenia rentowego, ZUS musi zostać o tym niezwłocznie poinformowany. Rencista składa w tym celu pisemne oświadczenie, a w przypadku gdy przychód osiągany jest z tytułu pracy (wtedy odprowadzane są od niego składki na ubezpieczenia społeczne) – zaświadczenie wystawione przez płatnika składek, czyli pracodawcę. [/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL