Akty prawne

Obowiązują od 15 maja 2009

[srodtytul]TELEKOMUNIKACJA[/srodtytul]
- o jedną pozycję zmniejszył się załącznik do rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie wysokości, terminów i sposobu uiszczania opłat za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300719]DzU nr 24, poz. 148[/link]) [srodtytul]PORĘCZENIA SKARBU PAŃSTWA[/srodtytul]
- znowelizowane 2 kwietnia dwie ustawy: o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, a także o Banku Gospodarstwa Krajowego. Wymusiły one zmiany w następujących 12 ustawach: o podatku dochodowym od osób prawnych; o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym; o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego; o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych; Prawo bankowe; o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi; o spółdzielniach mieszkaniowych; o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej; Prawo zamówień publicznych; o Krajowym Funduszu Kapitałowym; o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej; o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Jednocześnie straciła moc ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309637]DzU nr 65, poz. 546[/link]) [srodtytul]STOPNIE WOJSKOWE[/srodtytul] - rozporządzenie ministra obrony narodowej o mianowaniu na stopnie wojskowe ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309645]DzU nr 65, poz. 548[/link]) [srodtytul]ZEZWOLENIA DEWIZOWE[/srodtytul] - rozporządzenie ministra finansów z 4 kwietnia 2007 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych zastąpiło nowe z 20 kwietnia 2009 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=310170]DzU nr 69, poz. 597[/link]) [srodtytul]ARCHIWA PAŃSTWOWE[/srodtytul] - prezes Rady Ministrów nadał statut Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307726]MP nr 22, poz. 291[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL