Uiszczamy podatek i wystawiamy fakturę

Odpłatne zbycie nakładów poczynionych na obcy środek trwały mimo pewnych wątpliwości interpretacyjnych jest uznawane za świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT
Zgodnie z art. 676 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=74BA563A6DE4D606FB87E395A879F286?id=70928]kodeksu cywilnego[/link], jeżeli najemca ulepszył rzecz najętą, wynajmujący, w braku odmiennej umowy, może według swego wyboru albo zatrzymać ulepszenia za zapłatą sumy odpowiadającej ich wartości w chwili zwrotu, albo żądać przywrócenia stanu poprzedniego. W momencie zakończenia umowy najmu właściciel środka trwałego może zatem przejąć nakłady poczynione przez najemcę za odpłatnością.Istotne z punktu widzenia oceny konsekwencji podatkowych takiej transakcji jest rozstrzygnięcie, czy zbycie nakładów może zostać uznane za jedną z czynności objętych VAT, tj. dostawę towarów lub świadczenie usług.[srodtytul]Co jest towarem...[/srodtytul]Towarami w rozumieniu ustawy o VAT są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu VAT, kt...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL