fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Były dochody, ale zeznanie niepotrzebne

To, że student lub uczeń miał własne dochody, nie zawsze oznacza, że musi złożyć zeznanie podatkowe. Nie jest ono konieczne, jeśli dochody te były zwolnione z podatku.
Wielu dochodów najczęściej uzyskiwanych przez młodych ludzi (w rodzaju stypendiów czy rent) podatek od dochodów osobistych nie obejmuje. Jednakże wielu z nich dorabia na umowach-zleceniach, a nawet o pracę na niepełnym etacie lub w okresie wakacji. To z reguły pociąga za sobą konieczność złożenia zeznania podatkowego po zakończeniu roku.
Prawie wszystkie pieniądze, które otrzymują młodzi ludzie w bezpośrednim związku z pobieraniem nauki, są wolne od podatku, bez względu na wysokość. Wyjątek dotyczy stypendiów fundowanych, których zwolnienie zależy od licznych warunków. Całkowicie wolne od podatku są stypendia: > otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym, > otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki, > doktoranckie otrzymywane na podstawie prawa o szkolnictwie wyższym, > inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra edukacji narodowej; do tej grupy m.in. należy wiele stypendiów zagranicznych. Wolne od podatku, bez względu na wysokość, są świadczenia pomocy materialnej, w tym tzw. stypendia socjalne, dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia. Warunkiem zwolnienia jest, by pomoc ta pochodziła z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego albo ze środków własnych szkół i uczelni, a podstawą przyznania tych stypendiów lub innych form pomocy materialnej były polskie przepisy. Zwolnienie obejmuje dopłaty do zakwaterowania, dopłaty do posiłków i zapomogi. Uczeń czy student, który w 2007 r. uzyskał tylko dochody wyżej wskazane, zeznania nie składa. Częściowo zwolnione z podatku, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 380 zł, są stypendia przyznawane przez rady gmin i powiatów, przez sejmiki samorządowe oraz organizacje pozarządowe, np. fundacje, stowarzyszenia, przez jednostki organizacyjne Kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują działalność pożytku publicznego. Ewentualna nadwyżka miesięczna ponad 380 zł jest opodatkowana. Jednakże w praktyce stypendia te przyznaje się w wysokości nieprzekraczającej tego limitu. Warunkiem korzystania z tego zwolnienia jest złożenie przez stypendystę oświadczenia na PIT-2C, że nie uzyskuje równocześnie innych dochodów objętych podatkiem, oprócz renty rodzinnej i dochodów opodatkowanych ryczałtowo, np. odsetek od oszczędności, z gry na giełdzie, sprzedaży nieruchomości. Wszystkie inne stypendia fundowane, np. przez firmy czy osoby prywatne, są obciążone podatkiem. Wolna od podatku jest wartość świadczeń przysługujących od uczelni studentom skierowanym na praktyki zawodowe. Chodzi o koszty wyżywienia i zakwaterowania studentów odbywających praktykę poza miejscem zamieszkania, przejazdów, ubezpieczenia. Zwolnienie to jest limitowane. Obejmuje świadczenia o wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł. W praktyce uczelnie mieszczą się w tym limicie i studenci żadnych rozliczeń z fiskusem z tytułu takich świadczeń nie mają. Jeśli jednak student dostałby od firmy, w której odbywa praktykę, jakieś dodatkowe wynagrodzenie, to będzie ono co do zasady obciążone podatkiem. Jeśli jest on w takiej firmie zatrudniony, świadczenia od uczelni w związku z odbywaną praktyką nie przysługują. Student czy uczeń nie składa zeznania, jeśli oprócz wskazanych wyżej zwolnionych z podatku dochodów związanych z pobieraniem nauki uzyskał inne, ale także zwolnione z podatku lub opodatkowane ryczałtowo. Tych bowiem nie łączy się z wykazywanymi w zeznaniach. Ich lista jest bardzo długa. Są to m.in. dochody z gry na giełdzie, rozliczane osobno w zeznaniu na PIT-38, dochody ze sprzedaży nieruchomości, z odsetek od oszczędności, z obligacji. Długa jest także lista dochodów zwolnionych z podatku. Obejmuje ona m.in. wygrane w konkursach organizowanych przez środki masowego przekazu, w konkursach z dziedziny nauki, kultury, dziennikarstwa itd., jeśli ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł, świadczenia z pomocy społecznej, nagrody i wygrane otrzymywane przez uczniów za udział w konkursach, turniejach i olimpiadach. Dochody dzieci (własnych i adoptowanych), które nie ukończyły jeszcze 18 lat, dolicza się zasadniczo do dochodów rodziców. Taka jest zasada, ale istnieją istotne od niej wyjątki. Nie dolicza się więc dochodów dzieci z ich pracy, stypendiów ani dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku. Jeśli więc dziecko uzyskało dochody niedoliczane do dochodów rodziców i niezwolnione z podatku, konieczne jest złożenie zeznania podatkowego. Podatnikiem jest w takim wypadku dziecko, a nie jego rodzice. Rodzice jako przedstawiciele ustawowi dziecka powinni złożyć zeznanie w jego imieniu. masz pytanie, wyślij e-mail do autorki i.lewandowska@rp.pl
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA