Restrukturyzacja dłużnika jako narzędzie do obrony przed wypowiedzeniem kredytu

Postępowanie restrukturyzacyjne stanowi jedno z popularniejszych mechanizmów walki z problemem zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorców. Świadomość przedsiębiorców borykających się z problemem niewypłacalności stale rośnie, o czym świadczy liczba otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych, jak również coraz częstsze wykorzystywanie pozasądowego trybu restrukturyzacji – postępowania o zatwierdzenie układu.

Publikacja: 19.09.2023 10:35

Restrukturyzacja dłużnika jako narzędzie do obrony przed wypowiedzeniem kredytu

Foto: Adobe Stock

W związku z tym, że znaczna część przedsiębiorców finansuje swoją bieżącą działalność z kredytów bankowych, w przypadku wystąpienia zatorów płatniczych w prowadzonej przez nich działalności czy niekiedy nawet tymczasowych problemów z płynnością i w konsekwencji opóźnieniem bądź zaprzestaniem spłaty rat kredytu, kluczowe staje się takie zabezpieczenie sytuacji przedsiębiorcy, aby nie doprowadzić do wypowiedzenia zawartych umów kredytów przez banki finansujące. Z racji, że co do zasady kredyty takie są zabezpieczone, ewentualna wymagalność całości wierzytelności z nich wynikających, może łatwo doprowadzić do pogrążenia działalności przedsiębiorców, upadłości i na koniec nawet likwidacji działalności. Tymczasem skorzystanie z dobrodziejstw postępowania restrukturyzacyjnego może nie tylko doprowadzić do zabezpieczenia sytuacji przedsiębiorcy przez zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych, ale również uniemożliwić – przynajmniej czasowo - wypowiedzenie kluczowych dla działalności przedsiębiorcy umów, w tym zawartych z bankami kredytującymi.

Wybierając postępowanie o zatwierdzenie układu

Zabezpieczenie w postaci zablokowania możliwości wypowiedzenia umów kredytów, przedsiębiorca może uzyskać bardzo szybko, wybierając postępowanie o zatwierdzenie układu, które stanowi najbardziej odformalizowany tryb restrukturyzacji, prowadzony przy minimalnym udziale sądu. Jego otwarcie, a zatem i wszelkie skutki z tym związane, nie są uzależnione od decyzji sądu, inaczej niż w przypadku pozostałych trybów. Sąd nie wydaje bowiem żadnego postanowienia otwierającego postępowanie, a jedynie rozpoznaje wniosek o zatwierdzenie układu.

Po sporządzeniu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego nadzorca układu sam może dokonać obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. Z kolei od dnia dokonania obwieszczenia, zastosowanie znajdzie przepis art. 226e w zw. art. 256 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne („Pr. restr.”), który stanowi omawianą podstawę do zablokowania możliwości wypowiedzenia m.in. umów kredytów w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed tym dniem. Dłużnik musi jednak doprowadzić do obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w terminie, który umożliwi mu skorzystanie z dobrodziejstwa tej instytucji. Inne będą bowiem skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego po dniu doręczenia dłużnikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, a inne przed tym dniem. W świetle bowiem art. 226e w zw. z art. 256 ust. 2 Pr. restr. należy bowiem brać pod uwagę moment doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu, a nie dzień, w którym skutek doręczenia ma nastąpić.

I tak, jeżeli do skutecznego złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy kredytu doszło przed dniem dokonania obwieszczenia, to art. 256 Pr. restr. nie będzie miał zastosowania nawet wówczas, gdy bieg terminu wypowiedzenia skończy się dopiero po dniu obwieszczenia (tak: Sąd Okręgowy w Częstochowie w postanowieniu z dnia 23 lutego 2017 r., V GCo 9/17, opubl. A. Hrycaj, Przegląd orzecznictwa w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych (cz. II) - postępowanie restrukturyzacyjne, DR 2017, nr 9, s. 4). Omawiany zakaz wypowiadania umowy, bez zgody rady wierzycieli, obejmuje jedynie złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu, ale nie uchyla skuteczności oświadczenia woli o wypowiedzeniu złożonego przed dniem dokonania obwieszenia, jeżeli skutek w postaci rozwiązania umowy powstał już po tym obwieszczeniu. Tym samym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy kredytu złożone i doręczone dłużnikowi przed dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, nawet w sytuacji, gdy termin wypowiedzenia upłynie już po tym dniu, będzie w pełni skuteczne i tym samym implikować będzie postawienie kredytu w całości w stan wymagalności.

Ochrona dłużnika przed wierzycielami

Ochrona dłużnika przed wierzycielami, wynikająca z zastosowania trybu postępowania o zatwierdzenie układu jest udzielana czasowo. Jeżeli bowiem w terminie czterech miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu, skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa. Ponadto, co istotne, głosy wierzycieli oddane przy głosowaniu za zatwierdzeniem układu zachowują ważność przez okres trzech miesięcy. Tym samym wniosek dłużnika o zatwierdzenie układu powinien wpłynąć do sądu przed upływem trzech miesięcy od dnia oddania głosu. Jeżeli dłużnik złoży wniosek o zatwierdzenie układu z zachowaniem powyższych terminów, ochrona ulega wydłużeniu do dnia prawomocnego umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu lub do dnia zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu. W celu zatem efektywnego przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu, dłużnik, a w szczególności nadzorca układu, muszą podejmować sprawne i szybkie działania.

W praktyce tryb postępowania o zatwierdzenie układu może być wykorzystywany przez dłużników dla osiągnięcia korzystnych dla nich skutków związanych z obwieszczeniem o dniu układowym. Po dokonaniu obwieszczenia, dłużnik jest bowiem chroniony przed wierzycielami przez okres minimum czterech miesięcy, w którym to czasie może przykładowo zaciągać inne zobowiązania. Ponadto, obwieszczenie o dniu układowym może posłużyć dla celów przygotowania wniosku o otwarcie restrukturyzacji w innymi trybie, np. dla celów otwarcia przyspieszonego postępowania układowego. Tym samym procedura przewidziana dla trybu postępowania o zatwierdzenie układu może być wykorzystywana wyłącznie dla celów zablokowania działań wierzycieli, w tym jako krok przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego, które toczy się już w pełnym zakresie przy udziale sądu.

Nikola Jadwiszczak - Niedbałka, Radca Prawny w Krzysztof Rożko i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

W związku z tym, że znaczna część przedsiębiorców finansuje swoją bieżącą działalność z kredytów bankowych, w przypadku wystąpienia zatorów płatniczych w prowadzonej przez nich działalności czy niekiedy nawet tymczasowych problemów z płynnością i w konsekwencji opóźnieniem bądź zaprzestaniem spłaty rat kredytu, kluczowe staje się takie zabezpieczenie sytuacji przedsiębiorcy, aby nie doprowadzić do wypowiedzenia zawartych umów kredytów przez banki finansujące. Z racji, że co do zasady kredyty takie są zabezpieczone, ewentualna wymagalność całości wierzytelności z nich wynikających, może łatwo doprowadzić do pogrążenia działalności przedsiębiorców, upadłości i na koniec nawet likwidacji działalności. Tymczasem skorzystanie z dobrodziejstw postępowania restrukturyzacyjnego może nie tylko doprowadzić do zabezpieczenia sytuacji przedsiębiorcy przez zawieszenie toczących się postępowań egzekucyjnych, ale również uniemożliwić – przynajmniej czasowo - wypowiedzenie kluczowych dla działalności przedsiębiorcy umów, w tym zawartych z bankami kredytującymi.

Pozostało 82% artykułu
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej