Tag:

restrukturyzacja

Restrukturyzacja: różne drogi do zawarcia układu z wierzycielami

Jeżeli dłużnik – z uwagi na swoją sytuację – wybierze niewłaściwy rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, sąd oddali jego wniosek. Gdy sąd stwierdzi taką okoliczność już po otwarciu postępowania, może je umorzyć.

Jakie działania podjąć, gdy dłużnik nie wykonuje układu?

Jeśli dłużnik po zatwierdzeniu układu nie reguluje terminowo rat układowych albo ich nie spłaca, wierzyciel może złożyć wniosek: o uchylenie układu, o jego zmianę lub o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Dla jakich firm przyspieszone postępowanie układowe?

Jednym ze sposobów restrukturyzacji, z jakiego może skorzystać zadłużony przedsiębiorca, aby zapobiec upadłości, jest przyspieszone postępowanie układowe. Podobnie jak postępowanie o zatwierdzenie układu, może być prowadzone wobec dłużnika tylko wtedy, kiedy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15 proc. sumy wierzytelności uprawnionych do głosowania. Postępowanie to jest od samego początku prowadzone z udziałem sądu restrukturyzacyjnego.

Negocjacje i renegocjacje kontraktów w branży hotelarskiej

Sposobem na zmianę umów przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością może być wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Ważnym czynnikiem, od którego zależy jego powodzenie, są negocjacje z wierzycielami.

Dla jakich firm postępowanie o zatwierdzenie układu?

Obecna sytuacja rynkowa, spowodowana wysoką inflacją oraz stopami procentowymi, może przyczyniać się do powstania zagrożeń związanych z utratą płynności finansowej firm. Przepisy umożliwiają przedsiębiorcom wyjście z trudnej sytuacji finansowej i odzyskanie rentowności, m.in. poprzez restrukturyzację.

Widzisz pierwsze symptomy kryzysu? Pomyśl o restrukturyzacji

Powstanie stanu niewypłacalności uzasadnia otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Może się jednak okazać, że w danej chwili jest już na to za późno. Przedsiębiorcy pozostanie wówczas ogłoszenie upadłości.

Czy wniosek o zmianę układu ochroni dłużnika?

Dłużnik powinien oczekiwać gwarancji dla osiągnięcia efektu zmiany układu.

Restrukturyzacja zobowiązań finansowych i jej skutki

Zaciąganie kredytów lub pożyczek stało się powszechną formą finansowania inwestycji czy wydatków związanych na przykład z kupnem środków transportu. Praktyka ta wiąże się jednak z ryzykiem: na skutek zmiany sytuacji finansowej dłużnika, spłata zobowiązania nie będzie już możliwa.

Bartosz Merczyński: Bez zaufania nie będzie zgody na restrukturyzację

Rozmów z wierzycielami nie rozpoczynamy, dopiero gdy dług stał się wymagalny, a rozmawiając, musimy pokazać, jak chcemy zrestrukturyzować zadłużenie – mówi Bartosz Merczyński, partner w Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.

Kontrahent w restrukturyzacji. Czy można mu wypowiedzieć umowę?

Bezwzględne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umów przedsiębiorcy w restrukturyzacji byłoby krzywdzące dla drugiej strony kontraktu. Dlatego przepisy przewidują odstępstwa od tej zasady.