Urzędnicy

Czy za złamanie tajemnicy można stracić pracę?

123RF
- Pracownik służby cywilnej chcąc zemścić się na przełożonym, który według niego blokował mu awans ujawnił osobie nieuprawnionej informację o klauzuli „poufne", przez co wyrządził pracodawcy sporą szkodę. Pracodawca nie chce prowadzić postępowania dyscyplinarnego, tylko po prostu rozstać się z tym pracownikiem. Czy może wypowiedzieć mu z tego powodu stosunek pracy?

Tak. Takie zachowanie stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia. Przy czym w takiej sytuacji pracodawca, jak się wydaje, może też zwolnić pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy, czyli bez wypowiedzenia z winy pracownika. Ten tryb rozwiązania umowy o pracę jest możliwy w razie:

- ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

- popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

- zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Warto dodać, że możliwość zwolnienia pracownika sc w tym trybie (czyli bez konieczności przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego), po wyroku Sądu Najwyższego z 7 października 2015 r. (II PK 259/14) nie budzi już wątpliwości. W wyroku tym SN uznał, bowiem, że rozwiązanie stosunku pracy z członkiem korpusu służby cywilnej, który ciężko narusza podstawowe obowiązki pracownicze lub służbowe, może nastąpić nie tylko w procedurze dyscyplinarnej przez wymierzenie kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby cywilnej jej urzędnika (art. 114 ust. 1 pkt 6 usc), albo wydalenia z pracy w urzędzie pracownika służby cywilnej (art. 114 ust. 2 pkt 4 usc), ale także przez rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej bez wypowiedzenia z winy urzędnika, co może nastąpić w razie ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika jest oczywista (art. 71 ust. 7 pkt 1 usc). Tym bardziej możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy z niebędącym urzędnikiem pracownikiem sc z wyżej ujawnionego powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych (art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy w związku z art. 9 ust. 1 oraz art. 3 pkt 1 i 3 ustawy o służbie cywilnej)".

Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązanie umowy o pracę w trybie art.52 kp nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Takich ograniczeń czasowych nie ma natomiast przy za to przy wypowiedzeniu umowy.

podstawa prawna: Art. 76, art. 78 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1889)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL