Małgorzata Jankowska

Czy ponowny autozapis do PPK obejmie wszystkich pracodawców?

Do końca lutego pracodawcy powinni poinformować osoby zatrudnione, które zrezygnowały z oszczędzania w PPK, o tym, że od 1 kwietnia br. wznowią dokonywanie za nich wpłat do tego programu. Chyba, że osoby te ponownie złożą deklaracje o rezygnacji. Wyjątek stanowią podmioty prowadzące PPE na warunkach zwalniających je z obowiązku tworzenia PPK.

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z PPK nie jest bezterminowe

Mikroprzedsiębiorca nie wdrożył PPK, gdyż wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK. Czy związku z tym, że złożone przez te osoby deklaracje o rezygnacji będą obowiązywać tylko do końca lutego 2023 roku, mikroprzedsiębiorca - po tej dacie - będzie musiał wdrożyć PPK?

PPK: Nieodebrane wezwanie po 14 dniach, uznane będzie za doręczone

21 listopada PFR rozpoczął wysyłanie - za pośrednictwem PUE ZUS - wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK do pracodawców, którzy nie utworzyli jeszcze pracowniczego planu kapitałowego. Obowiązek odpowiedzi na wezwanie PFR - od czerwca 2022 roku - dotyczy już wszystkich pracodawców.

Dodatkowa wpłata na PPK od firmy nie musi być jednakowa

Różna wysokość stawek wpłaty dodatkowej na PPK dla poszczególnych grup pracowników może wynikać z układu zbiorowego pracy lub regulaminu płac. Przy ich braku stawki można zróżnicować wyłącznie na podstawie stażu pracy.

Kiedy możliwe jest obniżenie wpłaty pracownika do PPK

Uczestnik PPK, którego zarobki nie przekraczają 120% minimalnej płacy, może obniżyć wysokość swojej wpłaty do PPK. Skorzystanie przez pracownika z tej możliwości nie ma wpływu na wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę ani na wysokość dopłat otrzymywanych od państwa.

Data zachorowania nie ma znaczenia

Środki z PPK - w przypadku poważnego zachorowania - można wykorzystać na pokrycie kosztów leczenia. Nie tylko uczestnika PPK, ale też jego małżonka lub dziecka. Na ten cel uczestnik może wypłacić do 25% zgromadzonych na rachunku PPK oszczędności.

Ustanie zatrudnienia nie kasuje członkostwa w PPK

Dla ponownie przyjętego pracownika, który został zgłoszony do PPK w czasie trwania poprzedniego zatrudnienia, nie trzeba zawierać kolejnej umowy o prowadzenie PPK. Chyba że pracodawca zmienił instytucję finansową.

Wszyscy pracodawcy dowiedzą się rozpoczęciu wypłat przez uczestnika PPK

Rozpoczęcie wypłat z rachunku PPK po ukończeniu 60. roku życia uniemożliwia dalsze oszczędzanie w PPK i to na wszystkich rachunkach, jakie posiada uczestnik tego programu. Przepisy regulujące zasady informowania pracodawców zatrudniających takiego uczestnika o konieczności zaprzestania dokonywania za niego wpłat do PPK wejdą w życie 21 listopada br.

W końcu wiadomo co robić z nienależnymi wpłatami do PPK

Wpłaty PPK przekazane do instytucji finansowej, które okazały się nienależne, będą zwracane temu, kto je sfinansował, nawet jeśli za wpłaty te zostały już nabyte np. jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Ostatnia nowelizacja ustawy o PPK uregulowała zasady postępowania instytucji finansowej w takich sytuacjach. Nowe regulacje zaczną jednak obowiązywać dopiero 21 listopada br.

Terminy dokonywania wpłat do PPK zostały ujednolicone

Od 4 czerwca pracodawca nie tylko szybciej może zapisać pracownika do PPK, ale też szybciej może odprowadzić za niego pierwsze wpłaty do PPK. Jednak finansowana przez uczestnika PPK wpłata dodatkowa może zostać naliczona dopiero w następnym – po złożeniu przez niego deklaracji w tej sprawie – miesiącu.