Małgorzata Jankowska

Data zachorowania nie ma znaczenia

Środki z PPK - w przypadku poważnego zachorowania - można wykorzystać na pokrycie kosztów leczenia. Nie tylko uczestnika PPK, ale też jego małżonka lub dziecka. Na ten cel uczestnik może wypłacić do 25% zgromadzonych na rachunku PPK oszczędności.

Ustanie zatrudnienia nie kasuje członkostwa w PPK

Dla ponownie przyjętego pracownika, który został zgłoszony do PPK w czasie trwania poprzedniego zatrudnienia, nie trzeba zawierać kolejnej umowy o prowadzenie PPK. Chyba że pracodawca zmienił instytucję finansową.

Wszyscy pracodawcy dowiedzą się rozpoczęciu wypłat przez uczestnika PPK

Rozpoczęcie wypłat z rachunku PPK po ukończeniu 60. roku życia uniemożliwia dalsze oszczędzanie w PPK i to na wszystkich rachunkach, jakie posiada uczestnik tego programu. Przepisy regulujące zasady informowania pracodawców zatrudniających takiego uczestnika o konieczności zaprzestania dokonywania za niego wpłat do PPK wejdą w życie 21 listopada br.

W końcu wiadomo co robić z nienależnymi wpłatami do PPK

Wpłaty PPK przekazane do instytucji finansowej, które okazały się nienależne, będą zwracane temu, kto je sfinansował, nawet jeśli za wpłaty te zostały już nabyte np. jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Ostatnia nowelizacja ustawy o PPK uregulowała zasady postępowania instytucji finansowej w takich sytuacjach. Nowe regulacje zaczną jednak obowiązywać dopiero 21 listopada br.

Terminy dokonywania wpłat do PPK zostały ujednolicone

Od 4 czerwca pracodawca nie tylko szybciej może zapisać pracownika do PPK, ale też szybciej może odprowadzić za niego pierwsze wpłaty do PPK. Jednak finansowana przez uczestnika PPK wpłata dodatkowa może zostać naliczona dopiero w następnym – po złożeniu przez niego deklaracji w tej sprawie – miesiącu.

Więcej osób może otrzymać dopłatę roczną od państwa

Dzięki ostatnim zmianom w ustawie o PPK, osoby oszczędzające jednocześnie w PPK i PPE, jeśli spełnią warunki określone w ustawie o PPK, dostaną dopłatę roczną od państwa. Nawet w sytuacji, gdy ich pracodawca zwolni się z finasowania ich wpłat do tego programu.

Umowa o zarządzanie PPK na czas nieoznaczony – nie dla wszystkich pracodawców (2)

Zasady, na jakich jednostki sektora finansów publicznych będą tworzyć pracownicze plany kapitałowe, zależą m.in. od tego, czy do zawieranych przez nie umów o zarządzanie PPK zastosowanie znajdzie wchodząca w życie 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

Czy prezydent miasta może oszczędzać w PPK (1)

Zasady, na jakich jednostki sektora finansów publicznych będą tworzyć pracownicze plany kapitałowe, zależą m.in. od tego, czy do zawieranych przez nie umów o zarządzanie PPK zastosowanie znajdzie wchodząca w życie 1 stycznia 2021 r. nowa ustawa Prawo zamówień publicznych.

PPK dla sektora finansów publicznych: pierwszy obowiązek pracodawcy to wybór instytucji finansowej

Od nowego roku jednostki sektora finansów publicznych tworzyć będą pracownicze plany kapitałowe. Na zawarcie umowy o zarządzanie PPK mają czas do 26 marca 2021 r., a na zawarcie umowy o prowadzenie – do 10 kwietnia przyszłego roku.

Postępowanie kwalifikacyjne dla urzędników służby cywilnej w 2019 roku

Od 1 stycznia pracownicy służby cywilnej znów mogą zgłaszać się do postępowania kwalifikacyjnego na urzędnika tej służby. W 2019 roku status ten będzie mogło uzyskać 420 osób.