Małgorzata Jankowska

Wspólny rachunek PPK tylko dla małżonków

Małżonkowie po sześćdziesiątce mogą połączyć swoje oszczędności w PPK i otrzymywać jedno wspólne świadczenie (tzw. świadczenie małżeńskie).

PPK: wysokość wpłaty dodatkowej swobodnie zmieni tylko pracownik

Modyfikacja stawki procentowej wpłaty dodatkowej finansowanej przez pracodawcę wymaga zmiany umowy o zarządzanie PPK. Swoją pracownik może zmienić lub odwołać w każdym czasie.

Zwrot wpłaty nienależnej do PPK to dodatkowe obowiązki

Gdy instytucja finansowa odda wpłatę nienależną do pracowniczego planu kapitałowego, pracodawca musi skorygować wykazane wcześniej koszty uzyskania przychodów, a czasem też zapłacić podatek dochodowy.

Oszczędzający w PPK wkrótce dostaną dopłatę roczną od państwa

Najpóźniej do 15 kwietnia uczestnicy PPK powinni otrzymać tzw. dopłatę roczną od państwa za 2022 rok. Warunkiem jej otrzymania jest zgromadzenie na rachunku lub rachunkach PPK - w 2022 roku - wpłat w wysokości co najmniej 632,10 zł. A w przypadku osób korzystających z obniżenia wpłaty podstawowej - co najmniej 158,03 zł.

Nieobecność pracownika w pracy nie przeszkodzi w ponownym autozapisie do PPK

Pracownica złożyła deklarację o rezygnacji w 2021 roku - jeszcze przed zawarciem w jej imieniu umowy o prowadzenie PPK, w związku z czym nie stała się uczestniczką tego programu. Teraz przebywa na urlopie wychowawczym. Czy w ramach tzw. ponownego autozapisu pracodawca powinien „zgłosić” ją do PPK?

Czy ponowny autozapis do PPK obejmie wszystkich pracodawców?

Do końca lutego pracodawcy powinni poinformować osoby zatrudnione, które zrezygnowały z oszczędzania w PPK, o tym, że od 1 kwietnia br. wznowią dokonywanie za nich wpłat do tego programu. Chyba, że osoby te ponownie złożą deklaracje o rezygnacji. Wyjątek stanowią podmioty prowadzące PPE na warunkach zwalniających je z obowiązku tworzenia PPK.

Zwolnienie mikroprzedsiębiorcy z PPK nie jest bezterminowe

Mikroprzedsiębiorca nie wdrożył PPK, gdyż wszystkie osoby zatrudnione zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK. Czy związku z tym, że złożone przez te osoby deklaracje o rezygnacji będą obowiązywać tylko do końca lutego 2023 roku, mikroprzedsiębiorca - po tej dacie - będzie musiał wdrożyć PPK?

PPK: Nieodebrane wezwanie po 14 dniach, uznane będzie za doręczone

21 listopada PFR rozpoczął wysyłanie - za pośrednictwem PUE ZUS - wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK do pracodawców, którzy nie utworzyli jeszcze pracowniczego planu kapitałowego. Obowiązek odpowiedzi na wezwanie PFR - od czerwca 2022 roku - dotyczy już wszystkich pracodawców.

Dodatkowa wpłata na PPK od firmy nie musi być jednakowa

Różna wysokość stawek wpłaty dodatkowej na PPK dla poszczególnych grup pracowników może wynikać z układu zbiorowego pracy lub regulaminu płac. Przy ich braku stawki można zróżnicować wyłącznie na podstawie stażu pracy.

Kiedy możliwe jest obniżenie wpłaty pracownika do PPK

Uczestnik PPK, którego zarobki nie przekraczają 120% minimalnej płacy, może obniżyć wysokość swojej wpłaty do PPK. Skorzystanie przez pracownika z tej możliwości nie ma wpływu na wysokość wpłat finansowanych przez pracodawcę ani na wysokość dopłat otrzymywanych od państwa.