Rodzina

Wyższe kary za przemoc wobec dzieci i kary za znieczulicę coraz bliżej

123RF
Posłowie Sejmu RP nie mają wątpliwości – kary za przestępstwa stosowane wobec dzieci powinny być wyższe, a Ci, którzy wiedzą o tym, że dziecku dzieje się poważna krzywda – nie mogą być bezkarni.

W Sejmie przedstawiono sprawozdanie o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Rzecznika Praw Dziecka projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Głosowanie zaplanowano na 23 lutego.

Reprezentanci wszystkich kół poselskich z uznaniem odnieśli się do pomysłu nowelizacji kodeksu, zgadzając się, że gwarantują one lepsze zabezpieczenie praw dziecka, szczególnie prawa do ochrony przed przemocą.

Propozycja nowelizacji, zaproponowana przez RPD, a wniesiona pod obrady sejmu przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, zakłada m.in. rozszerzenie brzmienia istniejącego art. 240, który w § 1 i 2a otrzymuje brzmienie:

1. „Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a. 120-124, 127, 128, 130, 134, 140, 148, 156, 163, 166, 189, 197 §3 i 4, 198, 200, 252 lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3"

2a. „Nie podlega karze pokrzywdzony czynem wymienionym w par. §1, który zaniechał zawiadomienia o tym czynie"

W praktyce oznacza to, że wnioskodawca apeluje o karę za niepowiadomienie organów powołanych do ścigania przestępstw za takie przestępstwa jak: ciężki uszczerbek na zdrowiu, zgwałcenie, wykorzystanie bezradności, upośledzenie, obcowanie płciowe z małoletnimi.

Członkowie Komisji, którzy pracowali nad projektem, przyjęli także propozycję Rzecznika Praw Dziecka rozszerzającą art. 189. RPD wnioskował o dodanie do przepisu §2a, który mówi:

§2a. „Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w §2, dotyczy osoby nieporadnej ze względu na wiek lub stan zdrowia, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

- Proponowana zmiana zwiększy karnoprawną ochronę ofiar przestępstw poprzez wprowadzenie obowiązku zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, wolności oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymierzonych w dobro dziecka. Projekt nowelizacji zakłada rozszerzenie katalogu o wyjątkowo haniebne przestępstwa wobec bezbronnych osób jakimi są dziećmi. Nie mam wątpliwości, że osoby, które mają wiedzę, że takie przestępstwo jest popełniane wobec najmłodszych, stają się współwinnymi i powinny ponieść konsekwencje swojego zachowania. Nie zapominajmy, że prawo karne pełni w systemie prawa szczególną rolę, przede wszystkim realizowanie funkcji ochronnej i sprawiedliwościowej. Ostatecznie to sąd decyduje, czy rzeczywiście ktoś z otoczenia mógł mieć wiedzę o popełnianym przestępstwie i nic z tą wiedzą nie zrobił – komentuje Marek Michalak.

Gdy ten przepis wejdzie w życie, osoba, która posiądzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania.

Źródło: RPD

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL