fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Skutki zgonu oskarżonego w trakcie procesu

Fotolia.com
Sąd Najwyższy wskazał, że śmierć oskarżonego w toku procesu powoduje, że postępowanie podlega umorzeniu, natomiast wydany wcześniej w jego sprawie wyrok skazujący podlega uchyleniu.

Sąd Rejonowy uznał oskarżonego za winnego popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku komunikacyjnego i skazał go na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat.

Obrońca oskarżonego wniósł apelację od wyroku sądu I instancji.

W toku rozpoznawania wniesionej apelacji oskarżony zmarł.

Sąd Okręgowy wydał postanowienie, którym umorzył postępowanie w sprawie z uwagi na zgon oskarżonego. Sąd wskazał, że w niniejszej sprawie zaistniała bezwzględna przesłanka uniemożliwiająca dalsze prowadzenie postępowania.

Prokurator Generalny wniósł na kasację, w której zarzucił sądowi okręgowemu rażące i mające istotny wpływ na treść orzeczenia naruszenie przepisów proceduralnych.

Prokurator wskazał, iż Sąd Okręgowy winien był nie tylko umorzyć postępowanie karne, ale uchylić również zaskarżony wyrok sądu rejonowego.

Skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i uchylenie wyroku sądu rejonowego oraz o umorzenie postępowania w sprawie.

Sąd Najwyższy uznał wniesioną kasację za zasadną i uchylił zaskarżone postanowienie oraz wyrok Sądu Rejonowego i umorzył postępowanie karne.

Sąd Najwyższy wskazał, że śmierć oskarżonego nie stanowi negatywnej przesłanki postępowania kasacyjnego, o ile kasacja została wniesiona na jego korzyść co wynika z przepisów obowiązującego prawa.

SN przyznał, że Sąd Okręgowy słusznie umorzył postępowanie na skutek śmierci oskarżonego.

SN zwrócił uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie.

Sąd Najwyższy zaznaczył, że w niniejszej sprawie sąd miał obowiązek uchylić wcześniej wydany wyrok sądu pierwszej instancji.

Zaniechanie Sądu Okręgowego skutkowało tym, iż wyrok skazujący Sądu Rejonowego, pozostał w obrocie prawnym.

Sąd Najwyższy zwrócił także uwagę na okoliczność, iż sąd II instancji wydał w sprawie postanowienie, nie wyrok, choć zgodnie z art. 456 k.p.k. o utrzymaniu w mocy, uchyleniu lub zmianie wyroku sądu pierwszej instancji sąd odwoławczy orzeka wyrokiem.

Wyrok SN z 11.05.2017 r., sygn. akt: II KK 126/17

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA