fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Czy trzeba zmienić regulamin wynagradzania przed zmianą zasad wypłaty pensji od 1 stycznia 2019 r.?

Fotolia.com
Za niecały miesiąc zmienią się zasady wypłaty wynagrodzenia. Pracodawca może już teraz zmienić regulamin pracy, ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

- W przyszłym roku zmieniają się zasady wypłaty wynagrodzenia. Jakie działania należy w związku z tym podjąć? Czy konieczna jest zmiana regulaminu wynagradzania, a jeśli tak – to czy możemy ją opublikować jeszcze w tym roku, czy dopiero po 1 stycznia 2019 r.? – pyta czytelnik.

Pracodawca powinien wprowadzić do regulaminu pracy nowe zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę. Mogą one obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r., ale wolno je ogłosić wcześniej. Należy również przekazać pewne informacje dotyczące zmian zasad kodeksowych pracownikom – ale tylko tym, którzy nie otrzymywali wypłaty na rachunki bankowe.

Pisemna zgoda...

Według obowiązujących do końca 2018 r. przepisów, zasadą jest, że wynagrodzenie powinno być wypłacane do rąk pracownika. Obowiązek wypłacania pensji można spełnić w inny sposób tylko wówczas, gdy tak stanowi układ zbiorowy pracy lub pracownik uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie.

Wymaganie pisemnej zgody pracownika na bezgotówkową formę wypłaty wynagrodzenia za pracę ma ściśle bezwzględnie obowiązujący charakter, a postanowienie regulaminu pracy dopuszczające ustną zgodę jest nieważne (wyrok Sądu Najwyższego z 24 września 2003 r., I PK 324/02, OSNP 2004/18/313).

Obecnie więc regulamin pracy – gdyż to w nim reguluje się kwestie miejsca, terminu i sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę – nie może narzucać wypłaty na rachunek. Konieczna jest do tego indywidualna zgoda każdego pracownika.

... już niepotrzebna

Od przyszłego roku sytuacja prawna niejako się odwraca. Zasadą będzie wypłata na rachunek płatniczy pracownika. Dopiero na jego wyraźny wniosek rozliczeń trzeba będzie dokonywać do rąk własnych.

Ta zmiana powinna być powiązana ze zmianą treści regulaminu pracy.

Zmieniona treść nie może zacząć obowiązywać w 2018 r., gdyż byłaby sprzeczna z nadal obowiązującą treścią art. 86 k.p. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by zmianę podać do wiadomości pracowników jeszcze w tym roku. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie dwóch tygodni od poinformowania o nich załogi.

Czas do 22 stycznia

Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (DzU z 2018 r., poz. 357), pracodawca będzie miał 21 dni od wejścia w życie nowelizacji (tj. do 22 stycznia 2019 r.) na poinformowanie – w sposób przyjęty w zakładzie pracy – tych pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

1) podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo

2) złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Takiej informacji nie trzeba przekazywać wszystkim zatrudnionym osobom, a tylko tym, które dotąd pobierały pensję do rąk własnych. Ci pracownicy będą musieli, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, podać pracodawcy numer rachunku płatniczego albo złożyć wniosek o dalszą wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W przypadku braku reakcji, firma nadal powinna wypłacać im pensje do rąk własnych.

—Marek Rotkiewicz, prawnik

Zmiany w regulaminie

Zmienione zapisy regulaminu mogą brzmieć następująco:

1. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy. Oświadczenie o numerze rachunku płatniczego pracownik składa w chwili zatrudnienia oraz niezwłocznie po każdorazowej zmianie rachunku.

2. Pracownik może złożyć – w postaci papierowej lub elektronicznej – wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 wypłata wynagrodzenia dokonywana jest w kasie ............., mieszczącej się w ............. w godzinach od ..... do ..... . ?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA