Marek Rotkiewicz

Nieobecność niepłatna nie obniża urlopu

Katalog absencji, które powodują proporcjonalne obniżenie wymiaru wypoczynku, nie obejmuje tej usprawiedliwionej niepłatnej po wyczerpaniu okresu zasiłkowego.

Urlop macierzyński nie blokuje świadczenia usług dla własnego pracodawcy

Pracownica, która współpracuje z macierzystą firmą w ramach swojej działalności, może to robić również podczas korzystania z uprawnień związanych z macierzyństwem.

Kilkugodzinna przerwa na wniosek pracownicy w ciąży

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić podanie o przejście na system przerywany czasu pracy, jeżeli składa go m.in. kobieta będąca w ciąży powikłanej. Przepisy nie przewidują tego w razie, gdy ciąża przebiega bez komplikacji.

Dłuższą pracę trzeba rozliczyć jako nadgodziny

W systemie podstawowym czasu pracy pracodawca nie może planować wydłużeń dobowych powyżej ośmiu godzin przy odpowiednio krótszej pracy w innych dniach.

Dwie umowy – dwa świadectwa

Zatrudnienie na podstawie kolejnych umów o pracę można podsumować w jednym świadectwie pracy. Ale dokument zbiorczy nie wchodzi w grę w przypadku dwóch stosunków pracy trwających jednocześnie.

Awans w samorządzie nie może mieszać grup stanowisk

Pracownik zatrudniony w jednostce samorządowej może awansować wewnętrznie albo w ramach grupy stanowisk pomocniczych i obsługi, albo w ramach grupy stanowisk urzędniczych, w tym kierowniczych.

Na urlopie można zapomnieć o telefonie

Miejsce spędzania wakacji nie może być ograniczone przez szefa zasięgiem sieci telefonicznej. A obowiązek pozostawiania w kontakcie na wypadek awaryjnych sytuacji może objąć tylko ścisłe kierownictwo i specjalistów.

Ćwiczenia wojskowe bez prawa do odprawy

Dwutygodniowe wynagrodzenie, jako odprawa wojskowa, należy się jedynie pracownikowi powołanemu do służby terytorialnej.

Zastępca nie może pracować więcej niż zastępowany

Umowę na zastępstwo można podpisać na niższy wymiar czasu pracy niż ten, na jaki jest zatrudniony nieobecny pracownik. Podniesienie etatu zwykle nie wchodzi w grę.

Urlop bezpłatny nie wyłącza prawa do pomocy socjalnej

Osobami uprawnionymi ustawowo do korzystania ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są m.in. pracownicy. Urlop bezpłatny nie powoduje zaś utraty przymiotu „bycia pracownikiem”.