fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Dodatki do wynagrodzenia za czas łączenia pracy z urlopem rodzicielskim

www.sxc.hu
Pracownik godzący aktywność zawodową z rodzicielstwem nie może być dyskryminowany. Powinien otrzymywać dodatkowe składniki płacy, odpowiednio obniżone, nawet gdy wchodzą one do podstawy zasiłku macierzyńskiego.

- Jedna z naszych pełnoetatowych pracownic od 1 maja 2017 r. łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą u nas na 1/2 etatu. W podstawie wymiaru przysługującego jej zasiłku macierzyńskiego uwzględniony jest m.in. dodatek za wysługę lat (tzw. dodatek stażowy). Zgodnie z regulaminem wynagradzania nie przysługuje on za okresy pobierania świadczeń należnych w razie choroby lub macierzyństwa. Czy w tej sytuacji wspomniany dodatek należy wypłacać za półetatową pracę łączoną z urlopem rodzicielskim? – pyta czytelniczka.

Zakładając, że pracownica nie została pozbawiona prawa do dodatku stażowego, w przedstawionych okolicznościach powinna go otrzymywać w okresie godzenia pracy z wypełnianiem obowiązków rodzicielskich. Wysokość tego dodatku, wynikająca z aktów wewnątrzzakładowych bądź z umowy o pracę, powinna być zmniejszona o połowę – czyli proporcjonalnie do obniżonego wymiaru czasu pracy.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na rzecz podmiotu, który tego urlopu udzielił, wiąże się z tym, że pracownik ma prawo do:

- zasiłku macierzyńskiego w odpowiednio zmniejszonej wysokości oraz

- wynagrodzenia za świadczoną pracę (w myśl art. 80 kodeksu pracy).

Zasiłek w proporcji

Godzenie urlopu rodzicielskiego z pracą powoduje konieczność pomniejszania przez pracodawcę zasiłku macierzyńskiego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, w którym pracownik łączy opiekę nad dzieckiem z niepełnoetatową realizacją wyznaczonym zadań służbowych. Aby obliczyć kwotę odpowiednio obniżonego zasiłku macierzyńskiego, należy:

- ustalić właściwie pomniejszoną wysokość stawki dziennej zasiłku,

- pomniejszyć ww. stawkę w proporcji do zredukowanego wymiaru czasu pracy.

Za pracę odpowiednia zapłata

Jedną z naczelnych reguł, którą trzeba bezwzględnie przestrzegać przy okazji zatrudnienia pracowniczego, jest ta wyrażona w art. 80 k.p. Zgodnie z nią wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną.

Powyższą zasadę należy uwzględniać także przy wyliczaniu pensji za pracę łączoną z zajmowaniem się dzieckiem w pierwszych miesiącach jego życia.

Sposób ustalania kwoty wynagrodzenia należnego za pracę świadczoną w okresie udzielonego urlopu rodzicielskiego zależy przede wszystkim od:

- wysokości wynagrodzenia zagwarantowanego w umowie o pracę,

- rodzaju składników płacy wypłacanych u pracodawcy.

W okresie łączenia przez podwładnego urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracodawcy najczęściej obniżają wynagrodzenie za pracę odpowiednio do wymiaru czasu realizowanych zadań. Polega to na tym, że np. pracownica pełnoetatowa ze stałym wynagrodzeniem na poziomie 3000 zł brutto, za pracę na pół etatu łączoną z urlopem rodzicielskim w skali miesiąca otrzymuje 1500 zł brutto.

Zaznaczmy, że pracownik godzący aktywność zawodową z rodzicielstwem nie może być dyskryminowany w kwestii wynagrodzeń i powinien mieć wypłacane:

- składniki pensji, do których jest uprawniony na mocy postanowień umowy o pracę i/lub przepisów płacowych obowiązujących u jego pracodawcy,

- elementy płacowe, które przysługują innym osobom posiadającym podobne kwalifikacje i zajmującym te same lub zbliżone stanowiska pracy.

Z uwagi na powyższe, jeśli dany pracownik ma np. prawo do dodatku stażowego, powinien go uzyskiwać – w kwocie zredukowanej proporcjonalnie do wymiaru etatu – także za czas pracy wykonywanej w okresie udzielonego mu urlopu rodzicielskiego. Dotyczy to także sytuacji, w których przedmiotowy dodatek wchodzi do podstawy zasiłku macierzyńskiego.

Niesłuszne zaniżenie

Przyjęcie odmiennego rozwiązania i niewypłacanie dodatku w analizowanym przypadku skutkowałoby tym, iż pracownik byłby stratny finansowo. Z uwagi na łączenie pracy z urlopem rodzicielskim zasiłek macierzyński jest bowiem proporcjonalnie zmniejszany do wymiaru obniżonego etatu.

Przykład

Pełnoetatowa pracownica uprawniona jest na postawie zapisów umowy o pracę do stałej pensji zasadniczej w kwocie 4000 zł brutto oraz dodatku za wysługę lat w wysokości 400 zł brutto. Od 1 maja 2017 r. łączy ona urlop rodzicielski z pracą w macierzystym zakładzie na 1/2 etatu.

Podstawa wymiaru należnego jej zasiłku macierzyńskiego wynosi 3796,76 zł. Do 9 maja 2017 r. przysługiwał jej zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy, a za pozostały okres – 60 proc. tej podstawy.

Skalkulowanie stawki dziennej zasiłku za dni urlopu rodzicielskiego zmniejszonej proporcjonalnie do wymiaru etatu wykonywanej w czasie tego urlopu powinno wyglądać jak niżej:

- za okres do 9 maja 2017 r.: (3796,76 zł : 30) = 126,56 zł; 126,56 zł – (126,56 zł x 0,5) = 63,28 zł,

- od 10 maja 2017 r.: (3796,76 zł : 30 x 60 proc.) = 75,94 zł; 75,94 zł – (75,94 zł x 0,5) = 37,97 zł.

Jeśli chodzi o miesięczne wynagrodzenie za pracę łączoną z urlopem rodzicielskim, jego wyliczenie powinno przebiegać następująco:

(4000 zł + 400 zł) x 0,5 etatu = 2200 zł brutto.

—Mariusz Pigulski

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA