fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Zakaz konkurencji: transfer nie obejmuje klauzul lojalności

123RF
Pracodawca, który przejął zakład pracy, nie jest związany umowami o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia zawartymi przez poprzedniego zatrudniającego.

- Jako spółka z o.o. przejęliśmy inny zakład pracy na podstawie art. 231 kodeksu pracy. Czy z mocy prawa staliśmy się stroną umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia, zawartej przez poprzedniego zatrudniającego z jednym z pracowników? – pyta czytelnik.

W zakresie określonym w odrębnej pisemnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani świadczyć pracy w ramach umowy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Jest to legalna definicja zakazu konkurencji wynikająca z art. 1011 § 1 k.p. Przy czym przywołany przepis ma odpowiednie zastosowanie również do sytuacji, gdy pracodawca i pracownik – mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkodę – zawierają kontrakt o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 k.p.) – patrz wzór umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.

Automatyczne wejście w prawa strony...

W świetle art. 231 § 1 k.p., w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego zatrudniającego, staje się on z mocy prawa stroną dotychczasowych umów, z zastrzeżeniem poniższych uwag.

Po pierwsze, pracodawca jest wówczas zobowiązany zaproponować nowe warunki pracy i płacy podwładnym świadczącym do tej pory obowiązki służbowe na innej podstawie niż umowa o pracę. Musi też wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego zainteresowani etatowcy mogą złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie akceptacji zmodyfikowanych warunków zatrudnienia. Jeżeli strony nie osiągną konsensusu, dotychczasowy stosunek pracy rozwiązuje się z upływem czasu równego okresowi wypowiedzenia, liczonego od dnia:

- w którym podwładny złożył oświadczenie o odmowie przyjęcia proponowanych warunków, lub

- do którego mógł złożyć takie oświadczenie.

Istotne jest, iż ustanie umowy w tym trybie rodzi dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem (art. 231 § 4-5 k.p.).

... tylko do umów pracowniczych

Art. 231 § 1 k.p. odnosi się wyłącznie do aktualnie trwających stosunków pracy. Z kolei art. 1012 § 1 k.p. normuje prawa i obowiązki stron związane z zakazem konkurencji już po rozwiązaniu umowy. W konsekwencji art. 231 § 1 k.p. nie ma zastosowania do umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia zawartej z poprzednim pracodawcą. Tożsame stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 6 maja 2015 r. (III PZP 2/15).

Ważne! Umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia umieszcza się w części C akt osobowych pracownika (§ 3 pkt 3 lit. f rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej; DzU poz. 2369).

Autorka jest adwokatem

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia

zawarta w Płocku w dniu 01.02.2019 r. pomiędzy:

X sp. z o.o. z/s w Płocku ul. Melonowa 3, 09-400 Płock, nr KRS: 01234567890, reprezentowaną przez Melanię Kowalską – Prezesa Zarządu, zwaną dalej: Pracodawcą

a

Kariną Igrekowską zam. ul. Mleczna 5, 09-400 Płock, legitymującą się dowodem osobistym nr AKV 80011411234, wydanym przez Prezydenta Miasta Płocka, zwaną dalej: Pracownikiem.

Na podstawie art. 1012 k.p. Strony postanawiają co następuje:

§ 1.

1. Pracownik zobowiązuje się nie prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Pracodawcy ani nie świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji); w szczególności zakaz ten obejmuje:

a) prowadzenie na rachunek własny lub osoby trzeciej jakiegokolwiek przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec pracodawcy, zatrudnienie w takim przedsiębiorstwie, a także sprawowanie na jego rzecz funkcji pełnomocnika, prokurenta, doradcy, konsultanta, pośrednika, agenta, powiernika lub zleceniobiorcy,

b) branie udziału w tworzeniu podmiotów lub organizacji gospodarczych prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy oraz zasiadanie w ich organach,

c) posiadanie udziałów lub akcji w spółkach konkurencyjnych wobec Pracodawcy w ilości umożliwiającej bezpośrednie lub pośrednie wpływanie na decyzje takich podmiotów, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu, a także uczestniczenia w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, jako wspólnik spółki jawnej, komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub wspólnik w spółce cywilnej,

d) odpłatne lub nieodpłatne, stałe lub dorywcze wykonywanie czynności na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, w ramach umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub na podstawie innego stosunku prawnego przez okres jednego roku od dnia ustania stosunku pracy (zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy).

2. Działalnością konkurencyjną w rozumieniu niniejszej umowy jest działalność prowadzona w formie określonej w ust. 1 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, jeżeli jej przedmiot choćby częściowo pokrywa się z zakresem działalności przedsiębiorstwa Pracodawcy.

§ 2.

1. Pracownikowi przysługuje przez okres trwania zakazu konkurencji odszkodowanie miesięczne w wysokości 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) średniego wynagrodzenia brutto Pracownika przysługującego mu za ostatnie 12 miesięcy trwania stosunku pracy, płatne w ostatnim dniu każdego miesiąca za dany miesiąc, na rachunek bankowy wskazany przez Pracownika.

2. Niniejsza umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym lub zmieniona w dowolnym czasie na mocy porozumienia Stron. Porozumienie to wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. W przypadku zawarcia porozumienia o rozwiązaniu niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym Pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty dalszych kwot odszkodowania, o którym mowa w ust. 1.4. Pracownik zobowiązany jest do informowania Pracodawcy o każdorazowej zmianie adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, pisma wysłane na ostatnio znany adres do korespondencji, uważa się za skutecznie doręczone.

§ 3

1. W przypadku naruszenia przez Pracownika zakazu konkurencji, o którym mowa w § 1 ust. 1, Pracownik zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Pracodawcy kary umownej w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) w terminie 7 dni od daty odbioru pisemnego wezwania do jej zapłaty.

2. Pracodawca może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca.

3. W przypadku rozwiązania przez Pracodawcę niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, Pracodawca jest zwolniony z obowiązku zapłaty kwot odszkodowania, o którym mowa w § 2 ust. 1, następujących po upływie okresu wypowiedzenia.Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron

.......................................................................... .....................................

(Melania Kowalska – Prezes Zarządu) (Karina Igrekowska)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA