Tag: Przejęcia

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przejście zakładu pracy

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa może być jednoznaczne z przejściem części zakładu pracy. Na obu pracodawcach ciążą wówczas określone obowiązki.

Przekształcenia przedsiębiorstw: jak rozliczać straty i dochody przy przejęciu spółki

Regulacje ograniczające rozliczanie strat utrudniają przedsiębiorcom poszukiwanie rozwiązań umożliwiających pozyskanie finansowania oraz zmianę branży lub poszerzenie asortymentu produktów i usług.

Przejęcie zakładu pracy i pracowników: po transferze nie wolno zmienić umowy na terminową

Dokonana po przejęciu zakładu pracy i pracowników zmiana umowy o pracę z bezterminowej na zawartą na czas określony jest prawnie niedopuszczalna – uznał Sąd Najwyższy.

Przejęcie części zakładu pracy - co z programem emerytalnym

Przejmując część zakładu pracy pracodawca może przejąć z pracownikami ich program emerytalny. W konsekwencji może być zmuszony prowadzić dwa programy oszczędzania, w tym pracowniczy plan kapitałowy.

Podział zakładu pracy może doprowadzić do rozbicia umowy o pracę na kilka niepełnych etatów

Podział zakładu pracy może doprowadzić do tego, że pracownik będzie zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w kilku przedsiębiorstwach.

Odejście z firmy po jej przejęciu czasem z odprawą

Rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia zakładu pracy nie można zrównać z rozwiązaniem go z przyczyn niedotyczących pracownika. Nie oznacza to jednak automatycznie wykluczenia prawa do odprawy w razie zastosowania pierwszego trybu.

MSSF 3: Test koncentracji w transakcji przejęcia

Definicja przedsięwzięcia jest istotna, ponieważ to od jej spełnienia zależy, czy przejęcie zespołu działań i aktywów zostanie rozliczone jako przejęcie biznesu (przedsięwzięcia) czy jako nabycie grupy aktywów.

Ubezpieczenia w fuzjach i przejęciach: składka to nie wszystko

Ubezpieczenia w fuzjach i przejęciach podwyższają poziom bezpieczeństwa kontraktowego, ale wpływają także na zwiększenie kosztu przeprowadzenia transakcji, na który składają się: koszty przygotowania dokumentacji oraz zawarcia i wykonania umowy przeniesienia tytułu do udziałów, akcji lub majątku. W wydatkach na ubezpieczenia jest także wynagrodzenie doradców prawnych oraz organizacyjne koszty wewnętrzne.

Przejście zakładu pracy i przejęcie pracowników: decydują fakty, a nie wola stron

Ustalenie, czy rzeczywiście doszło do przejęcia zakładu pracy lub jego części, bywa przedmiotem licznych sporów. Szczególnie gdy transfer obejmuje tylko część zadań i nie dotyczy składników majątkowych.

Małżonek łatwo przejmie firmę - interpretacja podatkowa

Podatniczka prowadząca sklep odliczy koszt otrzymanych od męża towarów handlowych, które ten nabył do własnej działalności.