Tag:

Fuzje

Powiązane

Przejęcia

Umowy gwarancyjne w transakcjach M&A

W prawie angielskim zapewnienia co do przedmiotu sprzedaży składane w umowie stanowią integralną część kontraktu, a ich niezgodność z prawdą jest uznawana za naruszenie umowy. W prawie polskim sama sprzeczność stanu opisanego w umowie ze stanem rzeczywistym lub prawnym nie może zostać uznana za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Transgraniczne przekształcenia spółek: nowe możliwości dla biznesu

Dostępne od września 2023 r. transgraniczne przekształcenie spółek pozwala polskiej spółce na zmianę formy prawnej z jednoczesnym przeniesieniem siedziby do innego kraju Unii Europejskiej. Może ono umocnić pozycję przedsiębiorcy na arenie międzynarodowej.

Transakcje M&A – przekształcenia i reorganizacje spółek

Przekształcenie lub reorganizacja spółki lub grupy spółek to częsty element towarzyszący transakcjom M&A. Procesy te mogą mieć miejsce na etapie przygotowania transakcji, jej wykonania lub spełnienia jej warunków. Mogą też stanowić konsekwencję transakcji lub służyć dostosowaniu funkcjonowania nabytego aktywa do biznesu kupującego.

Jednoosobowa spółka z o.o. – zasady działania i odrębności

Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest traktowana często jako alternatywa dla prowadzenia przez przedsiębiorców indywidualnej działalności gospodarczej. Chociaż jej struktura nie jest skomplikowana, niektóre aspekty jej funkcjonowania mogą okazać się w praktyce problematyczne.

Transakcje M&A – jak przygotować się do sprzedaży biznesu?

Transakcja M&A stanowi zwykle bardzo złożony proces pod względem gospodarczym i operacyjnym, który realizowany jest za pomocą skomplikowanych struktur prawnych. Nierzadko wiele czynności prowadzonych jest równolegle, a przyszły sprzedawca powinien wykonać niektóre z nich jeszcze zanim pojawi się kupujący. Jak przygotować się do sprzedaży biznesu?

Nowy tryb łączenia spółek budzi kontrowersje podatkowe

Celem wprowadzenia nowego trybu łączenia spółek było uproszczenie procesów łączeniowych w ramach tej samej grupy kapitałowej. Jego wprowadzenie nie zostało jednak prawidłowo skorelowane ze zmianami w prawie podatkowym.

Połączenia w rachunkowości – metoda nabycia oraz ustalenie wartości firmy

Celem łączenia spółek jest zwiększenie efektywności łączących się podmiotów. To zdarzenie gospodarcze musi mieć odzwierciedlenie również w księgach rachunkowych. Jaką metodę mogą zastosować spółki i kiedy to zdarzenie ująć w księgach?

Korzyści z połączeń i podziałów spółek

Sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa w biznesie mogą być połączenia i podziały spółek. Takie reorganizacje – w wielu przypadkach – umożliwiają także rozwój przedsiębiorstwa.

Subsydia zagraniczne w transakcjach M&A – nowe rozporządzenie unijne

Komisja Europejska uzyskała niezwykle szeroką i daleko idącą kompetencję do badania, również z własnej inicjatywy, każdego subsydium zagranicznego udzielonego w dowolnym sektorze gospodarki, opierając się na informacjach zdobytych z wszelkich dostępnych źródeł.

Maciej Bernatt, Łukasz Grzejdziak: Czy można odzyskać majątek Lotosu?

Do zakwestionowania transakcji może posłużyć Skarbowi Państwa prawo pomocy publicznej i jego narzędzia.