fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Decyzja o likwidacji spółki wpływa na wycenę udziałów

www.sxc.hu
Planowane zakończenie działalności firmy powoduje, że zmienia się wartość odzyskiwalna posiadanych w niej udziałów. Decyduje ona o kwocie, w jakiej należy uwzględnić odpis aktualizujący dla tego składnika aktywów.

- W poprzednich latach obrotowych założyliśmy spółkę z o.o. wnosząc środki pieniężne w kwocie 100 000 zł jako 100-proc. pokrycie jej kapitału zakładowego. W tej kwocie wykazaliśmy również wartość objętych udziałów. W związku z tym, że spółka przynosiła straty, w 2016 roku postanowiliśmy dokonać odpisu wartości księgowej aktywów netto (kapitału własnego) jednostki w kwocie 30 000 zł, kalkulując dodatkowo aktywa na podatek odroczony, w związku z różnicą przejściową powstałą w wyniku ujęcia odpisu.

W lutym 2017 r., w związku z brakiem perspektyw dla jednostki zależnej, zarząd podjął decyzję o jej likwidacji poprzez przekazanie pozostałego po niej majątku jedynemu udziałowcowi. Szacujemy, że majątek możliwy do odzyskania ma wartość około 50 000 zł. Jak powinniśmy w związku z tym wycenić udziały tej spółki w sprawozdaniu finansowym, które zamierzamy sporządzić na koniec marca 2017 r.? – pyta czytelnik.

Artykuł 28 ustawy o rachunkowości (dalej: uor), w zależności od przyjętej przez spółkę polityki rachunkowości, pozwala na wycenę udziałów w spółkach zależnych według następujących zasad:

- według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub

- według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia – jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć w korespondencji z kapitałem z aktualizacji wyceny (art. 35 ust. 4 uor).

Model wyceny

Jak wynika z treści pytania, spółka przyjęła pierwszy model wyceny. Model ten zobowiązuje ją do oceny wartości udziałów z uwzględnieniem ewentualnej utraty ich wartości przynajmniej na każdy dzień bilansowy.

W związku z powyższym spółka zachowała się w prawidłowy sposób, dokonując odpisu aktualizującego w trakcie roku 2016. Biorąc pod uwagę fakt, że co do zasady odpis taki powoduje powstanie ujemnej różnicy przejściowej, spółka zawiązała aktywa z tytułu podatku odroczonego.

Po dniu bilansowym, a przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego, zarząd podjął decyzję o likwidacji spółki zależnej. Likwidacja taka powoduje, że zmieni się spodziewany przez spółkę sposób czerpania korzyści ekonomicznych z posiadania udziałów. Należy założyć, że do momentu, kiedy podjęto decyzję o likwidacji jednostki zależnej, spółka zamierzała czerpać przyszłe korzyści ekonomiczne z przyszłych dywidend i wzrostu wartości udziałów, zakładając że jednostka zależna będzie kontynuowała działalność w dającej się przewidzieć przyszłości. Po podjęciu decyzji o likwidacji spółki zależnej, głównym źródłem przyszłych korzyści ekonomicznych jest majątek jednostki, który będzie przypadać jej jedynemu udziałowcowi po przeprowadzeniu procesu likwidacji. W związku z tym zmienia się wartość odzyskiwalna udziałów, która zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów" decyduje o wartości, do jakiej należy dokonać odpisu aktualizującego.

Zdarzenie po dniu bilansowym

Opisany przypadek należy zakwalifikować jako zdarzenie po dniu bilansowym w rozumieniu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja". Zgodnie z tym standardem, zdarzenia po dniu bilansowym to korzystne i niekorzystne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, istotnie wpływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu, o których jednostka dowiedziała się przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jako takie zdarzenie należy zakwalifikować decyzję zarządu o rozwiązaniu jednostki zależnej, która to decyzja powoduje, że ze względu na odmienny sposób czerpania korzyści ekonomicznych, wartość składnika aktywów (udziałów) na dzień bilansowy była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych spółki.

Standard ten wskazuje, że jeżeli po dniu bilansowym, a przed sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego, jednostka otrzymała informacje o takim zdarzeniu, które zmieniają jej wiedzę o stanie istniejącym na dzień bilansowy, to skutki takiego zdarzenia odpowiednio powinna uwzględnić w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, kończącego się tym dniem bilansowym. Oznacza to, że spółka powinna ująć odpis aktualizujący wartość udziałów w spółce zależnej już na koniec 2016 roku.

Co z podatkiem odroczonym

Istotna jest w tym przypadku także kwestia podatku odroczonego. Jak wcześniej stwierdzono, aktywa z tytułu podatku odroczonego zostały utworzone prawidłowo w związku z powstaniem ujemnej różnicy przejściowej. Należy jednak pamiętać, że tworząc aktywa na podatek odroczony spółka nie posiadała wiedzy o przyszłej likwidacji spółki. Aktywa zostały zatem utworzone w związku z tym, że w przyszłości, w przypadku np. sprzedaży udziałów, spółka poniesie wyższe koszty podatkowe (wartość podatkowa udziałów pozostała bowiem na poziomie ceny nabycia), przez co zostanie pomniejszone przyszłe obciążenie podatkowe. W opisanym przypadku likwidacja jednostki zależnej prawdopodobnie będzie jednak neutralna podatkowo, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów podatkowych spółka nie może wygenerować straty podatkowej na tego typu transakcji. W związku z tym traci ona prawo do ujmowania w bilansie aktywów z tytułu podatku odroczonego w związku z ujęciem odpisu aktualizującego.

Przykład

Poniższy schemat prezentuje sposób ujęcia w księgach odpisu aktualizującego wartość udziałów w spółce zależnej w związku z decyzją o likwidacji tej spółki.

Stan początkowy przed ujęciem odpisu wynikającego z decyzji o likwidacji spółki był następujący:

- Wn „Udziały w jednostkach zależnych" 100 000 zł.

Odpis aktualizujący wartość udziałów wynikający z tego, że spółka przynosiła straty, został ujęty zapisem:

- Wn „Koszty finansowe" 30 000 zł

- Ma „Odpis aktualizujący wartość udziałów" 30 000 zł.

Spółka utworzyła też aktywa z tytułu podatku odroczonego w kwocie 5700 zł (30 000 zł x 19 proc.), co zostało ujęte zapisem:

- Wn „Aktywa z tytułu podatku odroczonego" 5700 zł

- Ma „Podatek dochodowy" 5700 zł.

Ewidencja księgowa:

1. Ujęcie odpisu w związku decyzją o likwidacji spółki (odpis aktualizujący do wartości odzyskiwalnej)

Wn „Koszty finansowe" 20 000 zł

Ma „Odpis aktualizujący wartość udziałów" 20 000 zł

2. Rozwiązanie aktywów na podatek odroczony

Wn „Podatek dochodowy" 5700 zł

Ma „Aktywa z tytułu podatku odroczonego" 5700 zł

Autor jest menedżerem w departamencie audytu Grupa UHY ECA

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA