Dominik Biel

E-sprawozdanie finansowe za 2018 r. - pierwsze nie musi być ostateczne

Do czasu zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego można, a czasem nawet trzeba nanieść zmiany w bilansie sporządzonym w ustawowym, trzymiesięcznym terminie. Nie mają na to wpływu elektroniczna forma i podpis, wymagane po nowelizacji przepisów o rachunkowości.

Badanie sprawozdania finansowego - czas wybrać biegłego rewidenta

Każda umowa o badanie sprawozdania finansowego po zmianie audytora – lub gdy wcześniej spółka nie miała obowiązku korzystać z jego usług – powinna być podpisana przynajmniej na dwa lata.

Wybór firmy audytorskiej po nowelizacji ustaw

Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana na okres nie krótszy niż dwa lata, z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej tak samo długie okresy.

Sprawozdanie finansowe: jak prezentować inwestycję przeznaczoną na sprzedaż

Gdy jednostka planuje, że wartość bilansowa aktywów trwałych zostanie odzyskana przede wszystkim w drodze transakcji zbycia, a nie poprzez ich dalsze wykorzystanie, to powinna je wykazać w odrębnej pozycji sprawozdania finansowego.

Jak wykazać w księgach objęcie udziałów w zamian za aport

Rynek obrotu udziałami w spółkach z o.o. nie istnieje, więc w większości przypadków nie posiadają one wartości rynkowej. Ceną nabycia udziałów, w części pokrytej wkładem rzeczowym, jest wartość księgowa wkładów.

Decyzja o likwidacji spółki wpływa na wycenę udziałów

Planowane zakończenie działalności firmy powoduje, że zmienia się wartość odzyskiwalna posiadanych w niej udziałów. Decyduje ona o kwocie, w jakiej należy uwzględnić odpis aktualizujący dla tego składnika aktywów.

Jak poprawić błędne księgowanie dotacji na środek trwały

Nieprawidłowości z poprzednich lat, wykryte w zamkniętych już księgach, wykazuje się w bieżącej ewidencji. Ważne, czy błąd jest istotny czy nie.

Ile podpisów pod sprawozdaniem finansowym

Jeżeli spółką kieruje wieloosobowy zarząd, to wszyscy jego członkowie muszą złożyć parafę pod bilansem. Nie ma tu znaczenia sposób reprezentacji z KRS czy z umowy spółki.

Zmiana zarządu pomiędzy dniem bilansowym a datą sporządzenia sprawozdania finansowego

Jeśli w trakcie prac nad sprawozdaniem finansowym następują zmiany w składzie organu kierującego jednostką, to podpisy pod nim składają osoby, które pełniły tę funkcję na dzień sporządzenia bilansu.

Wydatki na due diligence bezpośrednio w koszty

Kwoty wydatkowane na przeprowadzenie usługi analizy kondycji nabywanej spółki nie powinny zwiększać ceny nabycia jej udziałów.