fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Środki na pomoc dla stowarzyszenia trzeba zaplanować w budżecie powiatu

Fotolia.com
Skoro z przepisów nie wynika upoważnienie do podjęcia uchwały w sprawie pomocy finansowej dla stowarzyszenia prowadzącego terapię zajęciową, to rada powiatu nie ma umocowania do działalności legislacyjnej.

Nasza rada powiatu chce wspomóc finansowo dotacją stowarzyszenie, które prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Czy właściwe będzie podjęcie odrębnej uchwały przez radę z powołaniem się m.in. na art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie powiatowym, art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz art. 35a ust. 1 pkt 8 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych?

Nie.

Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na pytanie zarówno w przywołanych regulacjach, jak i w innych przepisach wskazanych ustaw. Niezbędna jest w tym zakresie analiza systemowa przywołanych przepisów. I tak, w pierwszej kolejności warto wspomnieć o istocie funkcjonowania tzw. warsztatów terapii zajęciowej. Zgodnie z art. 10 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej.

Jak zaś wynika z art. 10a ust. 1-2 ww. ustawy, warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Realizacja przez warsztat celu, o którym mowa w ust. 1, odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

? umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;

? psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Z kolei, jak wynika z art. 10b ust. 1 ww. ustawy, warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty. Z podanego zapytania wynika zaś, że podmiot w randze stowarzyszenia prowadzi owe warsztaty. Wreszcie, w przywołanym w zapytaniu art. 35a ust. 1 pkt 8 ww. ustawy postanowiono, że do zadań powiatu należy dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej. Niewątpliwie więc, wydatek na wspomniany cel zasadniczo jest legalny.

Natomiast wskazana regulacja art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym stanowi, że powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych. Zgodnie zaś z art. 221 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Z korelacji ww. przepisów prawnych nie wynika jednak, aby rada powiatu była upoważniona do podjęcia odrębnej uchwały w sprawie dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego warsztaty terapii zajęciowej. Nie oznacza to jednak, że przekazanie środków finansowych na ww. cel będzie nielegalne. Po prostu wystarczającym byłoby zaplanowanie odpowiednich środków w budżecie powiatu w ramach wydatków budżetu. W konsekwencji podjęcie przez radę powiatu sugerowanej uchwały byłoby prawnie wadliwe. Skoro bowiem z żadnych regulacji prawnych nie wynika upoważnienie do stanowienia ww. zakresie przedmiotowym, to organ powiatu nie tu umocowania do działalności legislacyjnej.

Końcowo warto dodać, że na mocy art. 60 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o samorządzie powiatowym, to zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo do dokonywania wydatków budżetowych i to ten organ będzie umocowany do wykonania postanowień uchwały budżetowej, w tym m.in. poprzez zawarcie umowy ze stowarzyszeniem.

Wniosek

Rada powiatu nie ma umocowania do podjęcia odrębnej uchwały

o dotacji dla stowarzyszenia na cel związany z prowadzeniem warsztatów terapii zajęciowej. Stosownych przesunięć finansowych winna dokonać

w ramach wydatków budżetu powiatu podejmując uchwałę zmieniającą budżet.

Autor jest radcą prawnym

Podstawa prawna: Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 511 ze zm.)

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.DzU z 2019 r. poz. 511)

Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA